גובה פנסיית הנכות נקבע על פי גובה השכר שממנו הפקיד המבוטח לקרן, היקף הכיסוי הביטוחי לנכות במסלול ההשקעה שבחר בו ודרגת הנכות שנקבעה לו בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה
מבוטח שממשיך לעבוד במהלך התקופה שבה הוא מקבל פנסיית נכות מקרן הפנסיה, ושילוב השכר שהוא מקבל מעבודתו יחד עם פנסיית הנכות עולה על הכנסתו של המבוטח לפני שנגרמה לו הנכות, יקוזז חלק מפנסיית הנכות שלו בהתאם לחישוב המפורט בתקנון הקרן
נכה סיעוד עשוי לקבל קצבה הגדולה בכ-30% - 40% בהתאם להוראות התקנון של הקרן הספציפית שבה הוא מבוטח, אך בכל מקרה לא יותר מ-100% מהשכר הקובע לפנסיית נכות
כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מפעולת איבה, מתאונת עבודה או במסגרת שירות צבאי, שירות במשטרה או שירות בשב"ס, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטח היה עשוי להיות זכאי להם מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון


אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

גובה פנסיית הנכות נקבע על פי שלושה רכיבים: גובה השכר שממנו הפקיד המבוטח לקרן, היקף הכיסוי הביטוחי לנכות במסלול ההשקעה שבחר בו ודרגת הנכות שנקבעה לו בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.

 • היקף הכיסוי הביטוחי המרבי לנכות אותו ניתן לרכוש בקרן פנסיה הוא 75%. לכן מי שבחר במסלול ביטוח המקנה לו את היקף הכיסוי המקסימלי למקרה של נכות, ודרגת הנכות שלו מלאה (100%), יהיה זכאי לפנסיית נכות בגובה 75% מהשכר ממנו הפקיד לקרן.
 • סכום פנסיית הנכות החודשית של המבוטח (לפני הניכויים) יהיה שווה למכפלת 3 הרכיבים:
  1. שיעור הנכות שנקבעה לו בוועדה
  2. שיעור הכיסוי הביטוחי במסלול ההשקעה בו בחר
  3. השכר הקובע (ההכנסה הקובעת בפועל) לפנסיית שאירים ולפנסיית נכות, בהתאם למסלול הביטוח בו בוטח.
דוגמה
 • עובד השתכר 10,000 ₪ בחודש.
 • עקב מחלה נקבעו לעובד 70% אחוזי נכות.
 • העובד היה מבוטח בקרן פנסיה במסלול שבו יש משקל גדול יותר לרכיב החיסכון, באופן ששיעור הכיסוי הביטוחי עמד על 66% מהמקסימום האפשרי, כלומר על 6,600 ₪ (66% X‏ 10,000 ₪).
 • פנסיית הנכות תעמוד על 4,620 ₪ לפי החישוב הבא:
  • 70% נכות X‏ 6,600 ₪ ((השכר הקובע במסלול שבו הוא העובד מבוטח).
 • גובה הקצבה אינו קשר לסכום החיסכון הצבור על שמו בקרן. סכום הפנסיה שישולם לו במקרה נכות יחושב לפי משכורתו (במועד שבו הפך נכה) והיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן, ללא קשר למשך תקופת הביטוח.
 • מבוטח שממשיך לעבוד במהלך התקופה שבה הוא מקבל פנסיית נכות מקרן הפנסיה, ושילוב השכר שהוא מקבל מעבודתו יחד עם פנסיית הנכות עולה על הכנסתו של המבוטח לפני שנגרמה לו הנכות, יקוזז חלק מפנסיית הנכות שלו בהתאם לחישוב המפורט בתקנון הקרן.

הפחתת תשלומים שהמבוטח זכאי להם מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון

 • כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מפעולת איבה, מתאונת עבודה או במסגרת שירות צבאי, שירות במשטרה או שירות בשב"ס, ועקב כך עשוי המבוטח להיות זכאי לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטח קיבל או עשוי היה לקבל מגופים אלה:

ניכויים מפנסיית הנכות

נכה סיעודי

 • אם המבוטח הפך לסיעודי (הוגדר כנכה סיעודי), גובה הקצבה עשוי לגדול בכ-30% - 40% בהתאם להוראות התקנון של הקרן הספציפית שבה הוא מבוטח.
 • בכל מקרה קצבת הפנסיה המשולמת לא תעלה על 100% מהשכר הקובע לפנסיית נכות..
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות