הורים לילדים מתחת לגיל 6 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין כל ילד
בין השנים 2016-2012 ההטבה ניתנה במשך 4 שנים, החל משנת הלידה ועד השנה שבה מלאו לילד 3 שנים
החל משנת 2017 תינתן ההטבה גם להורים שילדיהם הגיעו לגיל 4 או 5 במהלך שנים אלה
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים
שימו לב
עדכון נקודות הזיכוי להורים לילדים.
שימו לב
דף זה עוסק בנקודות זיכוי שמקבל רק ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים
ההורה השני זכאי אף הוא לנקודות זיכוי ב-6 השנים הראשונות ואף בשנים שלאחר מכן.

למידע על נקודות הזיכוי המוענקות להורה השני ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 5 וכן נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 18.

לריכוז כלל נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך דף זה.

הורים לילדים מתחת לגיל 6 זכאים לנקודות זיכוי בשנותיו הראשונות של הילד.

 • הזכאות היא שנתית, מתחילה בשנת המס שבה נולד הילד, וזהה לגבי לידה בכל אחד מהחודשים באותה שנת מס.
 • בין השנים 2016-2012 ההטבה ניתנה במשך 4 שנים, החל משנת הלידה ועד השנה שבה מלאו לילד 3 שנים.
 • החל משנת 2017 ההטבה ניתנת גם להורים שילדיהם הגיעו לגיל 4 או 5 במהלך שנים אלה.
 • החל משנת 2024, יינתנו נקודות זיכוי נוספות להורים לילדים עד גיל 6 שנים.
 • ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים כפי שמפורט בהמשך.
 • ההטבה ניתנת באופן הבא:

החל משנת 2024

 • בשנת המס שבה נולד הילד יינתנו 2.5 נקודות זיכוי.
 • בשנת המס שבה תמלא לילד שנה אחת ובשנת המס שבה יימלאו לילד שנתיים, יינתנו 4.5 נקודות זיכוי בכל שנה.
 • בשנת המס שבה יימלאו לילד שלוש שנים, יינתנו 3.5 נקודות זיכוי.
 • בשנת המס שבה יימלאו לילד ארבע שנים ובשנת המס שבה יימלאו לילד חמש שנים, יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה.

החל משנת 2017 ועד שנת 2023 (כולל)

 • בשנת המס שבה נולד הילד יינתנו 1.5 נקודות זיכוי.
 • ב-5 השנים הבאות, כלומר מהשנה שבה תמלא לילד שנה אחת ועד השנה שבה ימלאו לילד 5 שנים (כולל), יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה.

עד שנת 2016 (כולל)

 • בשנת המס שבה נולד הילד תינתן נקודת זיכוי אחת.
 • בשנתיים הבאות תינתנה 2 נקודות זיכוי בכל שנה.
 • בשנה הרביעית (שבה ימלאו לילד 3 שנים) תינתן נקודת זיכוי אחת.
 • עד 2016 לא ניתנה ההטבה עבור שנים נוספות.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה לו מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והוא הורה לפעוט מתחת לגיל 6 (עד שנת 2016 ההטבה ניתנה עד לשנה שבה מלאו לילד 3).
  • במקרה שההורים חיים יחד, יקבל הגבר את נקודת הזיכוי.
  • במקרה שההורים חיים בנפרד או גרושים, יקבל את ההטבה ההורה שהילדים אינם בחזקתו.
  • במקרה שמדובר בהורה אחד (כלומר כאשר ההורה השני אינו בין החיים או שזהותו אינה ידועה), יקבל הוא את ההטבה (בנוסף לנקודת הזיכוי שהוא מקבל כהורה אחד). עם זאת, החל משנת 2016, במקרה שאלמנה שהיא אם לפעוטות נישאה שוב, בעלה יהיה זכאי במקומה לנקודות הזיכוי בגין ילדיה (עד לשנת המס שבה ימלאו להם 5 שנים).
  • הורים בני אותו מין - יקבל את ההטבה בן הזוג או בת הזוג שאינו/ה מקבל/ת את קצבת הילדים.
 • נקודת הזיכוי לפעוט מתחת לגיל 6 ניתנת לאותו הורה שלא קיבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 ונקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 (למעט במקרה שבו, כאמור, מדובר ב"הורה אחד").
טיפ
היות שלהורה השני ניתנות נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 ובגין ילדים עד גיל 5, התוצאה היא שבמהלך 6 השנים הראשונות סך כל נקודות הזיכוי שכל אחד משני ההורים יקבל בגין הילדים יהיה זהה (ראו טבלה בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • אם לאחר הגשת טופס 101 נולד לעובד ילד, יש למלא מחדש טופס זה ולעדכן את פרטי הילד. למידע נוסף ראו עדכון טופס 101 לעובד או עובדת לאחר לידה, אימוץ או פונדקאות.
 • יש לצרף לטופס צילום של ספח תעודת הזהות שבו מופיעים פרטי הילדים.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

 • הטבה זו ניתנת החל משנת המס 2012.
 • עד 2016 ניתנה ההטבה במשך 4 שנותיו הראשונות של הילד, והחל משנת 2017 ניתנת ההטבה גם בשנה החמישית ובשנה השישית לחייו.
 • מספר נקודות הזיכוי הניתנות החל מ-2017 גבוה יותר מזה שהוענק לפני כן.
 • ההורה שאינו זכאי לנקודות הזיכוי לפעוט מתחת לגיל 6, זכאי לנקודות זיכוי אחרות בגין ילדיו:
 • לריכוז נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים ראו בפסקה הבאה.
 • כל נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות להם בגין היותם תושבי ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • עובד/ת הזכאי/ת לנקודות זיכוי ולא קיבל אותן צריך לפנות אל המעסיק בדרישה לקבלן כל עוד לא הסתיימה שנת המס. אם הסתיימה שנת המס יש להגיש לרשות המסים בקשה להחזר מס הכנסה.

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 (או 3.5, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 17-13 1 - 1 נק' החל מ-2024 2 נק' החל מ-2024 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2024 1 נק' החל מ-2024 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 7.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 5.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב זכאי לנקודה אחת המוענת בגיל 17-6.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 7.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 8.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאותו הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה זכאי לנקודה אחת המוענקת בגיל 17-6.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודת זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 11.25 (אם זה גבר) או 11.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2024 - 3 נקודות (נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18 ו-2 נקודות המוענקות עבור ילדים בגיל 17-6 בשל היותו הורה יחיד).
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים