הקדמה:

עובד שהתפטר עקב גיוסו לשירות סדיר בצה"ל זכאי לפיצויי פיטורים בתנאי שעבד לפחות שנה (12 חודשים מלאים ורצופים) באותו מקום עבודה
עובד שלא קיבל פיצויים זכאי לחזור לאותו מקום עבודה לאחר שחרורו מהשירות הצבאי, ועל המעסיק חובה להמשיך ולהעסיקו למשך 6 חודשים

עובד שהתפטר עקב גיוס לשירות סדיר, עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים.

מי זכאי

 • עובד שעבד לפחות שנה (12 חודשים מלאים ורצופים) במקום עבודתו, והתפטר מפני שהתגייס לשירות סדיר בצה"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת על התפטרותו, בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק. לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • העובד יכול להוכיח את גיוסו בהצגת העתק מצו הגיוס הנושא את תאריך הגיוס לצה"ל של העובד.

תשלום הפיצויים

שימו לב
עובד שלא ימלא טופס 161א, יתייחסו אליו כאילו בחר לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובד מושך את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובד סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובד לציין במסגרת טופס 161א האם הוא מעוניין לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה או לא.
 • העברת הכספים אל העובד נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עלול להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

סירוב של המעסיק לשלם פיצויים

 • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק מסרב לשלם לו אותם, ניתן להגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה.
 • לפרטים נוספים לגבי הגשת תביעה בבית הדין לעבודה, ראו באתר הרשות השופטת.

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים המצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובד. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.


עובד שלא קיבל פיצויי פיטורים

 • עובד שלא קיבל פיצויי פיטורים עם הפסקת עבודתו לצורך הגיוס, זכאי לחזור לאותו מקום עבודה לאחר השחרור.
 • המעסיק מחויב להמשיך ולהעסיק את העובד למשך 6 חודשים לאחר שחרורו מצה"ל.
 • התקופה שבה שירת החייל בצה"ל תיחשב לו כוותק מצטבר לצורך זכויותיו כעובד במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו חזרה לעבודה של חייל משוחרר.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים