אם עובדים שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה נפטרו, שאיריהם זכאים לפיצויי פיטורים כאילו המעסיק פיטר את העובדים
יורשי העובדים (לפי כללי חוק הירושה או לפי צוואה) יהיו זכאים לקבל את הכספים רק אם הם מוגדרים כשאירים לפי המפורט בהמשך


אם עובדים נפטרו אחר שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, שאיריהם של העובדים (לפי המפורט בהמשך) זכאים לקבל פיצויי פיטורים, כאילו המעסיק פיטר את העובדים.

 • החל מ-2008 המעסיקים מחויבים להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני לעובדים. חלק מהכספים המופרשים באים במקום חלק מפיצויי הפיטורים. במקרה כזה שאיריהם של העובדים יהיו זכאים לקבל מהמעסיק רק את החלק היחסי מהפיצויים, שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת גמל או לקרן פנסיה לאורך כל תקופת ההעסקה, השאירים של העובד/ת שנפטר/ה לא זכאים לקבל פיצויים מלבד לכספים שהם רשאים למשוך מקופת הגמל או מקרן הפנסיה.
 • למידע נוסף על אופן קבלת הכספים ראו בפורטל פיצויי פיטורים.
 • למידע על חישוב גובה הפיצויים בכל אחד מהמקרים ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • שאירים של עובד/ת שעבד/ה לפחות שנה אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה ונפטר/ה.
דוגמה
 • עובד הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, כאשר ב-3 החודשים הראשונים הועסק דרך חברת כוח אדם, וב-9 החודשים האחרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד נפטר אחרי שעבד שנה באותו מקום עבודה.
 • שאיריו של העובד זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק כי למרות שבפועל העובד הועסק אצל אותו מעסיק רק 9 חודשים, הוא הועסק באותו מקום עבודה שנה שלמה.
 • אם העובדים שנפטרו השאירו בני זוג או ילדים, השאירים שיהיו זכאים לפיצויים הם:
  • בן/בת זוג של העובד/ת בזמן הפטירה, (כולל הידוע/ה בציבור של העובד/ת בזמן הפטירה, ובתנאי שהם גרו יחד).
   • הזכאות מותנית בכך שהקשר בין בני הזוג היה אמיתי, מתוך רצון להקים תא משפחתי משותף, והיה ביניהם שיתוף כלכלי או תלות כלכלית (ראו פסק דין בנושא בהמשך).
  • ילדים של העובד/ת, כולל נכדים, שכל פרנסתם הייתה על הנפטר/ת, בתנאי שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
   • לא מלאו להם 18.
   • לא מלאו להם 20 ועיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים.
   • לא מלאו להם 24 והם משרתים בשירות סדיר של 3 שנים לכל היותר, בשירות לאומי או בשירות לאומי אזרחי, או לומדים באחד ממסלולי העתודה המוכרים.
   • לא מלאו להם 21 והם מתנדבים בשירות למטרה ציבורית או לאומית תקופה שלא עולה על 12 חודשים ושירותם הסדיר נדחה בעקבות ההתנדבות.
 • אם אין לנפטרים בני זוג או ילדים שעונים על התנאים שצוינו, השאירים שיהיו זכאים לפיצויים הם:
  • ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על העובד/ת שנפטר/ה.
  • אחים ואחיות שגרו בבית של הנפטר/ת לפחות 12 חודשים לפני הפטירה וכל פרנסתם הייתה על הנפטר/ת.

תהליך מימוש הזכות

מועד תשלום הפיצויים

כאשר כספי הפיצויים הופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק למסור לעובד את טופס 161 ולשלם לו את השלמת הפיצויים תוך זמן סביר מהמועד שבו קיבל מקופת הגמל אישור על סכומי הפיצויים שהצטברו בקופה. אישור זה יוכל להימסר למעסיק רק לאחר שיעביר לקופה את ההפרשות לפיצויים עבור חודש העבודה האחרון ורק לאחריו תוכל הקופה לחשב את הסכום הסופי שהצטבר לזכות העובד (לקריאת פסק דין בסוגיה זו).
 • אם המעסיק עיכב את מסירת טופס 161 או את תשלום השלמת הפיצויים במשך זמן בלתי סביר, הוא עלול להיות חייב בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

כאשר כספי הפיצויים לא הופרשו כלל לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • במקרים שבהם לא הופרשו כלל פיצויי פיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים לעובד או למי שזכאים לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית לפי החוק במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שמצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובדים. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובדים). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובדים לא יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שהם צברו.

חשוב לדעת

 • כספי הפיצויים הם לא חלק מהעיזבון של העובד/ת, ולכן:
  1. יורשי העובד/ת (לפי כללי חוק הירושה או לפי צוואה) יהיו זכאים לקבל את הכספים רק אם הם עונים על הגדרת השאירים בסעיף "מי זכאי?".
  2. לא ניתן לקזז מהפיצויים חובות שהעובד/ת השאיר/ה (בשונה מהעיזבון שמחולק בין היורשים רק אחרי כיסוי החובות של הנפטרים).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים