הקדמה:

שאריו של עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ונפטר, זכאים לפיצויי פיטורים כאילו פיטר המעסיק את העובד
אם העובד השאיר בת/בן זוג או ילדים, יהיו הם הזכאים לפיצויים. אם לא השאיר בת/בן זוג או ילדים, הוריו או אחיו עשויים להיות זכאים
יורשיו של העובד (לפי דין או לפי צוואה) יהיו זכאים לקבל את הכספים רק אם הם עונים על הגדרת השארים
למידע נוסף ראו סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים


אם עובד נפטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אזי שאריו של העובד המפורטים בהמשך, זכאים לקבל פיצויי פיטורים, כאילו המעסיק פיטר את העובד המנוח.

 • החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה המחייב את המעסיקים להפריש מדי פעם כספים לצורך ביטוח פנסיוני לעובדים. חלק מהכספים המופרשים באים במקום חלק מפיצויי הפיטורים. במקרה כזה יהיו זכאים שארי העובד המנוח לקבל רק את החלק היחסי מהפיצויים, שאותו לא הפריש המעסיק לביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת גמל או לקרן פנסיה לאורך כל תקופת ההעסקה, הרי שלאחר מות העובד, השארים אינם זכאים לקבל פיצויים מלבד הכספים שאותם הם רשאים למשוך מקופת הגמל או קרן הפנסיה.
 • למידע נוסף על אופן קבלת הכספים ראו בפורטל פיצויי פיטורים.
 • למידע על חישוב גובה הפיצויים בכל אחד מהמקרים ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • שארים של עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה ונפטר.
דוגמה
 • עובד הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, כאשר ב-3 החודשים הראשונים הועסק דרך חברת כוח אדם, וב-9 החודשים האחרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד נפטר לאחר שהעובד השלים שנה באותו מקום עבודה.
 • שאריו של העובד זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק, למרות שבפועל הועסק אצל אותו מעסיק רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא הועסק באותו מקום עבודה שנה שלמה.
 • סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים מגדיר מיהם השארים הזכאים לזכות זו:
 • אם יש לעובד/ת שנפטר/ה בן/בת זוג או ילדים, השארים שיהיו זכאים לפיצויים הם:
  • בן/בת זוג של העובד/ת בזמן הפטירה, (כולל הידוע/ה בציבור של העובד/ת בזמן הפטירה, ובתנאי שהם גרו יחד).
   • זכאות בן/בת הזוג לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהקשר בין בני הזוג היה אמיתי, מתוך רצון להקים תא משפחתי משותף, והיה ביניהם שיתוף כלכלי או תלות כלכלית (ראו פסק דין בנושא בהמשך).
  • ילד של העובד שנפטר, לרבות נכד של העובד שנפטר שכל פרנסתם הייתה על הנפטר, בתנאי שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
   • לא מלאו להם 18 שנים.
   • לא מלאו להם 20 שנים, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים.
   • לא מלאו להם 24 שנים והם בשירות סדיר שאינו עולה על 36 חודשים או בהתנדבות מאושרת בשירות לאומי או בשירות לאומי אזרחי או לומדים באחד ממסלולי העתודה שהוכרו בפקודת הצבא.
   • לא מלאו להם 21 שנים והם משרתים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית תקופה שאינה עולה על 12 חודשים ושירותם הסדיר לפי חוק שירות בטחון נדחה עקב שירותם בהתנדבות כאמור.
 • אם אין לנפטר בן-זוג או ילדים שעונים על התנאים שצוינו, השארים שיהיו זכאים לפיצויים הם:
  • ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר.
  • אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
האם צריכים להביא מסמכים להוכחת מעמדם כשאירים? כיצד ישתכנע המעסיק שהם אכן תלויים בעובד ושכל פרנסתו עליו? האם צריכים להביא תצהירים שהם גרים אצלו?האם יש פרוצדורה?אני מהמר שבמקרים כאלה זה מדיע לבית הדין בעיקר כשיש כמה אנשים שרוצים לחלוק את השלל או כשהמעסיק או קופת הגמל לא ביטוחים שאכן הידועה בציור גר איתו או שהאחרים או ההורים תלויים בו.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.06.2015, 10:22 (IDT)

מועד תשלום הפיצויים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עלול להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שמצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובדים. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובדים). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובדים לא יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שהם צברו.

חשוב לדעת

 • כספי הפיצויים הם אינם חלק מהעיזבון של העובד.
  • יורשיו של העובד (יורשים לפי דין או לפי צוואה) אינם זכאים לקבל את הכספים, אלא אם הם עונים על הגדרת השארים שצוינה בסעיף "מי זכאי?".
  • בנוסף לא ניתן לקזז מהפיצויים חובות שהשאיר המנוח (בניגוד לעיזבון שמחולק בין היורשים רק לאחר כיסוי חובותיו של המנוח).

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים