אזרחים ותיקים עשויים לקבל קצבת זיקנה כבר מגיל פרישה (65-62 לנשים כמפורט בהמשך ו-67 לגברים) בהתאם למבחן הכנסות
סכום הקצבה הבסיסית בין 1,736 ל-2,604 ₪ (ומגיל 80 בין 1,834 ל-2,751 ₪) בהתאם לוותק שהם צברו כמבוטחים
ניתן לקבל קצבה רטרואקטיבית עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות)

אזרחים ותיקים שמבוטחים בביטוח זיקנה עשויים לקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר מגיל פרישה אם הכנסותיהם לא עולות על הסכומים שיפורטו בהמשך ובתנאי שצברו את תקופת האכשרה.

סכום הקצבה

 • נכון ל-2024 סכום הקצבה הבסיסית ללא תוספת עבור בני זוג הוא 1,736 ₪. מגיל 80 סכום הקצבה הבסיסית הוא 1,834 ₪.
 • תוספת ותק לקצבת זיקנה משולמת בהתאם לשנים שהמבוטחים צברו בביטוח זיקנה (2% מסכום הקצבה לכל שנת ביטוח ולא יותר מ-50%). הקצבה הבסיסית עשויה לגדול עם התוספת עד 2,604 ₪ (ועד 2,751 ₪ מגיל 80).
 • מקבלי קצבת זיקנה עם בני זוג או ילדים שתלויים בהם עשויים לקבל תוספת עבורם. במקרים אלה תוספת הוותק תחושב לפי הסכום הבסיסי+התוספת עבור בני המשפחה.
 • מי שאין להם הכנסות נוספות מלבד לקצבה או שהכנסתם החודשית נמוכה עשויים לקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה.

מי זכאי?

 • מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה ועומדים במבחן ההכנסות.
 • גיל הפרישה לגברים הוא כיום 67.
 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 לינואר 1970 גיל הפרישה נקבע בהתאם לחודש לידתן:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1959 62
ינואר עד דצמבר 1960 62 ו-4 חודשים
ינואר עד דצמבר 1961 62 ו-8 חודשים
ינואר עד דצמבר 1962 63
ינואר עד דצמבר 1963 63 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1964 63 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1965 63 ו-9 חודשים
ינואר עד דצמבר 1966 64
ינואר עד דצמבר 1967 64 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1968 64 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1969 64 ו-9 חודשים
1970 ואילך 65

גובה ההכנסות שמאפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה

 • הטבלה הבאה מפרטת את סכומי ההכנסה החודשית שמאפשרים זכאות לקצבה (מלאה או חלקית) מגיל פרישה, נכון לשנת 2024.
 • לטבלאות שמפרטות את גובה ההכנסות בשנים הקודמות ראו מבחן הכנסות לקצבת זיקנה - נתוני עבר.
 • בהכנסות מעבודה:
  • המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
  • דמי אבטלה נחשבים הכנסה מעבודה.
מבחן ההכנסות בשנת 2024
מצב אישי של המבוטח/ת הכנסה חודשית שמזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית שמזכה בקצבה חלקית או שלא מזכה בקצבה הכנסה חודשית שלא מזכה בקצבה
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג עד 9,208 ₪ מעל 9,208 ₪ ועד 13,258 ₪ מעל 13,258 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג עד 12,277 ₪ מעל 12,277 ₪ ועד 18,510 ₪ מעל 18,510 ₪
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן לא מעבודה ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג עד 27,624 ₪ מעל 27,624 ₪ ועד 31,673 ₪ מעל 31,673 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי עד 36,831 ₪ מעל 36,831 ₪ ועד 43,065 ₪ מעל 43,065 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי עד 36,831 ₪ מעל 36,831 ₪ ועד 40,882 ₪ מעל 40,882 ₪
מבוטחים עם הכנסות מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג
 • הכנסה מעבודה עד 9,208 ₪
 • הכנסה לא מעבודה עד 18,416 ₪
 • הכנסה מעבודה מעל 9,208 ₪
 • הכנסה לא מעבודה מעל 18,416 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג
 • הכנסה מעבודה עד 12,277 ₪
 • הכנסה לא מעבודה עד 24,554 ₪
 • הכנסה מעבודה מעל 12,277 ₪
 • הכנסה לא מעבודה מעל 24,554 ₪
 • הכנסות שלא מעבודה הן הכנסות מנכסים או מתשלומים אחרים שאינם שכר עבודה או הכנסה ממשלח יד (כגון הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מהשקעות בבורסה וכד').
 • למי שיש עמם ילד, הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה שצוינו.
 • לבירור הזכאות יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

הכנסות שלא נלקחות בחישוב מבחן ההכנסה

 • הכנסה מקצבה שמשולמת על-פי חוק ישראלי או דיני מדינה אחרת, או על-פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנעשו בישראל או במדינה אחרת, לא תיחשב כהכנסה ולא תפגע בזכאות לקצבת זיקנה מגיל פרישה.
דוגמה
כל קצבאות הפנסיה לסוגיהן, כולל קצבאות מפנסיה תקציבית, קצבאות מביטוח מנהלים, קרנות פנסיה ותיקות או חדשות, קצבת פנסיה מעבודה בחו"ל או רנטה מגרמניה.
 • סכומים שהתקבלו מהיוון כספי הפנסיה או ביטוח מנהלים (קבלת כל כספי הפנסיה או חלקם בתשלום חד פעמי במקום בקצבאות חודשיות) לא נחשבים להכנסה ולא פוגעים בזכאות לקצבת זיקנה.
 • הפרשי הצמדה על מלוות, על פקדונות ועל תוכניות חיסכון לא מחושבים כהכנסה לצורך חישוב הזכאות, אם הם פטורים ממס הכנסה.
 • תמיכה כספית לצורך סיוע בתשלום שכר דירה לא תיחשב כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).

אופן חישוב ההכנסה החודשית

 • לשכירים יש שתי דרכים לחישוב ההכנסה החודשית:
  1. בדיקת ההכנסה (ברוטו) החודשית בפועל באותו חודש שלגביו משולמת הקצבה.
  2. בדיקת ההכנסה (ברוטו) על בסיס שנתי.
 • הזכאות תיקבע לפי החלופה שמטיבה יותר עם המבוטחים.
 • לעצמאים ההכנסה תחושב רק על בסיס שנתי.
 • להרחבה על אופן חישוב ההכנסה החודשית לשכירים ולעצמאים ראו מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה.

תהליך מימוש הזכות

תשלום רטרואקטיבי

 • מי שיגישו תביעה אחרי גיל פרישה ולפני גיל 70 עשויים לקבל את הקצבה רטרואקטיבית עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם ענו באותו זמן על תנאי הזכאות).
 • מי שיגישו תביעה אחרי גיל 70 יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי עבור עד 48 חודשים לפני הגשת התביעה.
  • אם התקופה שבין גיל 70 להגשת התביעה קצרה מ-48 חודשים והמבוטחים ענו על תנאי הזכאות לפני כן (עמדו במבחן ההכנסות מגיל פרישה), הם יוכלו לקבל בנוסף תשלום רטרואקטיבי עבור עד 12 חודשים לפני גיל 70.
 • למידע נוסף ראו תשלום קצבת זיקנה רטרואקטיבית.
שימו לב
 • מי שלא יגישו את התביעה בזמן יפסידו את התשלומים שלא נכללים בתקופה הרטרואקטיבית.
 • מבוטחים שבגלל גובה הכנסותיהם לא היו זכאים לקצבה בגיל פרישה או היו זכאים לקצבה חלקית וויתרו עליה, יהיו זכאים לתוספת דחיית קצבת זיקנה רק אם מדובר בהכנסות מעבודה (הכנסות שלא מעבודה לא מזכות בתוספת דחייה).

חשוב לדעת

 • אם חל שינוי בגובה ההכנסות חשוב ליידע את המוסד לביטוח לאומי כדי שהזכאות תעודכן בהתאם.
 • מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד גיל פרישה יהיו זכאים לקצבת זיקנה כבר בגיל פרישה ללא צורך במבחן הכנסות. גובה הקצבה לא יפחת מסכום קצבת הנכות שקיבלו לפני כן. למידע נוסף ראו קצבת זיקנה לנכה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים