תקופת שירות המובאת בחשבון לצורך חישוב משך השירות של העובד וקביעת זכאותו לקצבת פנסיה תקציבית היא תקופה רצופה שעבורה מגיע לעובד תשלום משכורת
תקופות שירות צבאי, שירות מילואים, תקופה שבה משולמים לעובד דמי לידה או דמי פגיעה בעבודה אינן מפסיקות את רצף השירות
תקופה שבה לא היה העובד זכאי לתשלום משכורת אך שולמו עבור תקופה זו תשלומים לאוצר המדינה לשם רכישת הזכות לקצבה, בהסכמת נציבות שירות המדינה, תיחשב כחלק מתקופת השירות לצורך הזכאות לקצבת הפנסיה
באישור נציבות שירות המדינה ניתן לצרף מספר תקופות שירות לא רציפות ואף לבצע רכישת זכויות פנסיה תקציבית בדיעבד עבור תקופות שבהן שהה העובד בחופשה ללא תשלום

זכאות לקצבת פנסיה תקציבית מותנית בין היתר בתקופת שירות מינימלית בשירות המדינה. לרוב, עובד שלא השלים את התקופה המינימלית לא יהיה זכאי לקצבת פנסיה, מלבד מקרים שבהם רכש בכסף את הזכות עבור התקופה החסרה.

מספר שנות העבודה המינימליות הנדרשות לצורך הזכאות לקצבת פנסיה

הכרה בתקופה שבה שהה העובד בחופשה ללא תשלום

צירוף תקופות שירות לא רציפות לצורך חישוב ותק כולל

  • ניתן לצרף תקופות שירות לא רציפות באישור נציבות שירות המדינה.
    • עובד שעזב את שירות המדינה וחזר לשירות יוכל לצרף את תקופת העבודה הראשונה שלו, אך עליו יהיה להחזיר את פיצויי הפיטורים והמענק שקיבל (אם קיבל) בעת עזיבתו.
    • עובד שפרש לגמלאות ולאחר מכן חזר לשירות המדינה, יוכל בתנאים מסוימים לצרף את שתי תקופות השירות לצורך קבלת קצבת פנסיה בתום תקופת השירות השנייה. למידע נוסף ראו קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש לגמלאות וחזר לשירות המדינה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים