עובד ומעסיק יכולים להסכים כי מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) ישולמו מראש ובאופן שוטף מדי חודש על-ידי הפרשות מעסיק לביטוח הפנסיוני של העובד
במקרה כזה סכומים אלה יהיו בבעלות העובד והוא יהיה זכאי לקבל אותם (בכפוף להגבלות מסוימות) לאחר סיום העסקתו - גם אם הוא יתפטר ולא יפוטר
בכל מקרה חייב המעסיק להפריש מדי חודש לפחות 6% משכרו של העובד או מהשכר הממוצע במשק (לפי הנמוך מביניהם) לביטוח הפנסיוני של העובד כרכיב פיצויים במקום חלק מפיצויי הפיטורים
המעסיק והעובד רשאים להסכים כי ההפרשות של השלמת הפיצויים (השלמה ל-8.33% מהשכר) ישולמו לקופת גמל או לקרן פיצויים שאינה קרן הפנסיה או קופת הגמל שבה מנוהל הביטוח הפנסיוני של העובד
המעסיק יכול לבחור להפריש מדי חודש "השלמת פיצויים" לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני של העובד גם ללא הסכמתו אך עליו להודיע לו על כך


מעסיק רשאי לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) באופן שוטף מדי חודש על-ידי הפרשות רכיב זה לביטוח הפנסיוני (קרן הפנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) של העובד (כלומר, המעסיק יפריש מדי חודש 2.33% משכרו של העובד בנוסף על 6% שהוא חייב להפריש כרכיב פיצויים).

 • החל מ-2008 הוחל במשק ביטוח פנסיוני חובה, המחייב את המעסיקים להפריש חלק מפיצויי הפיטורים (6% משכרו של העובד החל משנת 2014) או מהשכר הממוצע במשק, לפי הנמוך מביניהם, לקופת גמל או קרן פנסיה על חשבון פיצויי הפיטורים.
 • יחד עם זאת רשאי המעסיק, אף ללא הסכמת העובד, להפריש סכומים נוספים לרכיב הפיצויים כדי להשלים את תשלום הפיצויים ל-8.33% מהשכר מדי חודש (השלמת פיצויי פיטורים).
 • המעסיק רשאי להפריש את השלמת פיצויי הפיטורים לקופת תגמולים המיועדת לפיצויים, שאינה דווקא הקופה, הקרן או חברת הביטוח, שבה מנוהל הביטוח הפנסיוני של העובד.
 • על ההפרשות שהמעסיק מפריש לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני בהתאם לחובתו לפי צו ההרחבה (6% מהשכר החל משנת 2014) חל באופן אוטומטי ההסדר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • מעסיק המפריש לרכיב הפיצויים גם השלמת פיצויי פיטורים (כך שסה"כ הוא מפריש 8.33% מהשכר לרכיב הפיצויים), רשאי להודיע בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, שסעיף 14 חל גם על השלמת פיצויי הפיטורים.

משמעות החלת סעיף 14 על ההפרשות לביטוח הפנסיוני

 • סכומים שחל עליהם סעיף 14 יהיו בבעלות העובד, והוא יהיה זכאי לקבל אותם (במגבלות מסוימות) לאחר סיום העסקתו - גם אם הוא יתפטר ולא יפוטר.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא הפיצויים (8.33%) מהיום הראשון לעבודה ועל כל השכר, והוחל סעיף 14 על מלוא הסכום, אז בעת הפיטורים או ההתפטרות שמזכה בפיצויים, המעסיק לא צריך לשלם לעובד סכומים נוספים בגין פיצויי פיטורים.
 • בכל מקרה אחר - הכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים שעליהם הוחל סעיף 14 יבואו במקום החלק היחסי של פיצויי הפיטורים שהמעסיק צריך לשלם, ואת יתרת הפיצויים על המעסיק לשלם לעובד בהתאם לחישוב המפורט בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה שהמעסיק הפריש את מלוא הפיצויים (8.33%) לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל ולא החיל את סעיף 14 על השלמת הפיצויים, יחול סעיף 14 רק על הכספים שהופרשו בהתאם לצו ההרחבה והם יבואו במקום חלק מפיצויי הפיטורים שהעובד זכאי לקבל. את יתרת הפיצויים שהעובד זכאי להם (בהתאם לחישוב המפורט בפורטל חישוב פיצויי פיטורים) ישלם המעסיק מתוך הכספים האחרים שהצטברו בקופה (הכספים שלא הוחל עליהם סעיף 14, כולל ההפסדים והרווחים שהצטברו).
  • אם הסכום שנותר בקופה נמוך מהסכום שעל המעסיק לשלם, על המעסיק יהיה להשלים את היתרה.
  • אם הסכום שנותר בקופה גבוה מהסכום שעל המעסיק לשלם, המעסיק יהיה זכאי לקבל את היתרה בחזרה אליו.
 • אם העובד יתפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, הוא זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופה, אך אינו זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמעסיק (בתנאי שהמעסיק הפריש לעובד את הכספים כדין במשך כל שנות עבודתו). הכספים שהופרשו לביטוח הפנסיוני או לקופת תגמולים אחרת יישארו בבעלות העובד, והוא יהיה רשאי למשוך אותם בתנאים מסוימים ובמגבלות מסוימות לאחר סיום העסקתו. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • במקרים מסוימים רשאי מעסיק לבקש לקבל בחזרה את הכספים שהפקיד לקופת הגמל לפיצויים. למידע נוסף ראו משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעסיק.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים ומעסיקים המעוניינים שמלוא פיצויי הפיטורים ישולמו במהלך השכר השוטף במקום תשלום בסוף תקופת העסקה.

למי ואיך פונים

 • המעסיק והעובד רשאים להסכים בהסכם העבודה על הפרשת מלוא פיצויי הפיטורים באופן שוטף.
 • המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים באופן שוטף גם ללא הסכמת העובד, אך עליו להודיע לו על כך בכתב (בהתאם לסעיף 9 לצו ההרחבה).
 • אם בחר המעסיק להחיל את סעיף 14 על מלוא הפיצויים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה ולעובד.

שלבי ההליך

 • על המעסיק להודיע בכתב לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לחברה המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של העובד, כי הוא מפריש את מלוא פיצויי הפיטורים באופן שוטף, וליידע את העובד על כך.
 • את התשלומים (השלמת הפיצויים) יש להעביר לגופים הפנסיוניים באותם מועדים שבהם יש להעביר את שאר רכיבי הביטוח הפנסיוני.

משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני לאחר סיום ההעסקה

 • ככלל, כספי הפיצויים שהופקדו בביטוח הפנסיוני בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק אינם ניתנים להחזרה למעסיק, כולל במקרים שהעובד מתפטר. למרות זאת בכל אחד מהמקרים הבאים רשאי המעסיק לקבל את הכספים בחזרה לידיו:
  1. במקרה שהעובד מבקש למשוך את הכספים בבת אחת לפני מועד פרישתו לגמלאות או לפני גיל 60 או שלא עקב נכות או מוות, גם אם העובד פוטר או התפטר בנסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים.
  2. במקרה שבית המשפט שלל את זכאות העובד לכספים (למשל בעקבות גניבה, מעילה, אלימות וכו').
 • אם צו ההרחבה לא חל, (למשל כאשר מדובר בהסדר מיטיב או כאשר העובד והמעסיק הסכימו על החלת סעיף 14 לפני 2008), כספי הפיצויים שהופקדו לקופת הגמל אינם ניתנים להחזרה למעסיק, כולל במקרים שהעובד מתפטר. למרות זאת בכל אחד מהמקרים הבאים רשאי המעסיק לקבל את הכספים בחזרה לידיו:
  • שלילת פיצויים ע"י בית הדין לעבודה בעקבות מעשים חמורים של העובד בהתאם לסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
  • העובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, ומתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
   1. הכספים לא מיועדים לקצבה (הופקדו לקופת גמל שאינה מיועדת לקצבה או שהעובד מבקש למשוך אותם בבת אחת); או
   2. נקבע במפורש בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר כי הסכום ניתן להחזרה למעסיק.
שימו לב
כדי שהמעסיק יוכל לקבל את כספי הפיצויים מקופת הגמל או מקרן הפנסיה (באותם מקרים שבהם הוא זכאי לכך), עליו לפנות אל קופת הגמל או קרן הפנסיה תוך 4 חודשים מסיום ההעסקה, אחרת יוכל העובד למשוך את הכספים ולמעסיק לא תהיה עילת תביעה נגד הקופה. עם זאת יוכל המעסיק עדיין לחזור ולתבוע את הכספים הללו מהעובד עצמו.

עיקול כספי פיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני

 • כספי הפיצויים המופקדים לרכיב פיצויים בביטוח פנסיוני מוגנים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בביטוח הפנסיוני ולא נמשכו ממנו.
  • אם העובד מושך את כספי הפיצויים שהצטברו (ולא משאיר אותם בחיסכון הפנסיוני כדי שיגדילו את קצבת הפנסיה החודשית שלו לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה), ניתן יהיה לעקל אותם.
  • אם העובד החליט להשאיר את הכספים בקופה כדי שיגדילו את קצבת הפנסיה החודשית, ניתן יהיה לעקל חלק מקצבת הפנסיה שתשולם לו מדי חודש בתנאי שיישאר בידו מדי חודש סכום מינימלי הקבוע בחוק.
 • אם הכספים הופקדו לקופת גמל שאינה מיועדת לקצבה, ניתן להטיל עליהם עיקול החל מהמועד שבו זכאי העובד למשוך את הכספים (לרוב עם סיום העסקתו), גם אם לא משך אותם בפועל מהקופה.
 • למידע נוסף ראו עיקול כספי פנסיה, כספי פיצויי פיטורים וכספים אחרים שהופקדו לקופת גמל.

חשוב לדעת

 • כאשר הכספים לא מיועדים לקצבה (הופקדו לקופת גמל שאינה מיועדת לקצבה או שהעובד מבקש למשוך אותם בבת אחת) המעסיק עשוי להיות זכאי לקבל את הכספים הללו בחזרה. מסיבה זו מקובל בסיום העבודה להצטייד במכתב מהמעסיק המאשר לחברה המנהלת את קופת הגמל לשחרר את הכספים לטובת העובד. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • כאשר הפרשות לפיצויים מופרשות לתוך הביטוח הפנסיוני, הן מצטרפות לרכיב החיסכון, ומגדילות את קצבת הפנסיה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות.
 • אם התוספת בשיעור 2.33% מהשכר מופרשת לקופה שאינה הביטוח הפנסיוני של העובד, אזי היא אינה מצורפת לחיסכון הפנסיוני, ואינה מגדילה את קצבת הפנסיה החודשית.
  • למרות זאת משיכת הכספים מהקופה במקרה כזה עשויה להקטין את הפטור ממס הכנסה שממנו נהנה מי שמקבל קצבת פנסיה ולכן באופן עקיף היא מקטינה את הקצבה.
  • במקרה כזה רשאי העובד להעביר את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים אל הביטוח הפנסיוני שלו או לכל קופת גמל המשלמת קצבה, וכך להגדיל את קצבת הפנסיה החודשית שיקבל לאחר הגעתו לגיל פרישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.