הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מסייע במימון התאמת הדירות ותנאי הדיור של אנשים המוגבלים בניידותם
הסיוע ניתן כשילוב של מענק והלוואה או כהלוואה בלבד, בהתאם לכל מקרה. לדיירי הדיור הציבורי ניתן מענק מלא
סיוע עד 65,000 ש"ח ניתן עבור שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה
סיוע עד 130,000 ש"ח ניתן לצורך התקנת מעלון


שימו לב
הרחבת הזכאות לנכי צה"ל, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה ונפגעי תאונות דרכים
כיום זכאים לסיוע גם נכי צה"ל שהוכרו על-ידי משרד הביטחון, נפגעי תאונות עבודה או נפגעי פעולות איבה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח הלאומי, ונפגעי תאונות דרכים שהוכרו על-ידי חברות הביטוח או גורם אחר (בתנאי שאינם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור מטעם הגופים שהכירו בנכותם).

משרד הבינוי והשיכון מסייע לאנשים המוגבלים בניידות במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה.

פירוט הסיוע

 • הסיוע כולל, בין היתר, הרחבת פתחים והתאמתם למעבר כיסא גלגלים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, בניית שבילי גישה ומשטחי גישה (רמפות) והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.
 • ניתן למצוא את רשימת הפריטים וההתאמות בנספח מס' 8 בנוהל הסיוע.
 • הסיוע ניתן בנוסף לכל סיוע אחר שהאדם המוגבל בניידות עשוי להיות זכאי לו על-פי תכניות סיוע אחרות של משרד הבינוי והשיכון.
 • הסיוע מורכב ממענקים והלוואות. תנאי ההלוואות: הצמדה + 4% ריבית לתקופה של 28 שנה.
 • דיירי הדיור הציבורי זכאים למענק מלא עבור התאמת הדירה. בשאר המקרים, הסיוע מחולק ל-4 דרגות המורכבות ממענק משולב בהלוואה או מהלוואה בלבד:
שיעור המענק שיעור ההלוואה
90% 10%
60% 40%
30% 70%
0% 100%

מי זכאי?

 • לסיוע זכאי מי שנקבע לגביו על-ידי מוסד רפואי מוכר (בתי חולים, קופות חולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות) אחד או יותר מאלה:
  • תנועתו ו/או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת מוטורית.
  • הוא חולה במחלה מתקדמת (מרותק לכיסא גלגלים, מתהלך בעזרת פרותזות, מכשירים, קביים וכדומה).
 • מי שהחליף, או שבן המשפחה המטפלת בו החליף את עבודתו למקום עבודה בעיר אחרת, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  • יש הכרח גם בשינוי מקום המגורים, לדעת הוועדה הבין משרדית.
  • מקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיו, עד כדי פגיעה ביכולת תפקודו היומיומי.
 • מי שקיבל בעבר סיוע במסגרת זו וחלה הרעה במצב בריאותו, ועקב מגבלותיו יש להתאים את הדירה שבה הוא מתגורר או עתיד להתגורר, יהיה זכאי לסיוע נוסף על-פי דו"ח עובד שיקום.
 • מי שהוכרו על-ידי הגופים הבאים יהיו זכאים לסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון, בתנאי שנקבע כי הם אינם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי הגופים שהכירו בנכותם:
 • סיוע להתקנת מעלון יינתן בתנאי שהזכאי התגורר בבית עוד לפני שהחל להתנהל בעזרת כיסא גלגלים, והמעלון מעניק פתרון בלעדי לבעיית הניידות שלו בבית זה.

מי לא זכאי?

 • מי שבבעלותו דירה, אך הוא מבקש להתאים את דירת קרוביו.
 • מי שמבקש סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.
 • מי שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבו.
 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת.
 • מי שמתגורר בשכירות חודשית פרטית.
 • נכי צה"ל שהוכרו על-ידי משרד הביטחון ונמצאו זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי משרד הביטחון.
 • נפגעי פעולות איבה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ונקבע שהם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • נפגעי תאונות עבודה שנמצאו זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור מטעם המוסד לביטוח לאומי (למידע נוסף על הזכאות ראו מענק להתאמת תנאי המגורים לנפגעי עבודה).
 • נפגעי תאונות דרכים המקבלים סיוע בשיפור תנאי הדיור מחברת הביטוח.

הדירות שבהן ניתן לבצע את ההתאמה ולזכות בסיוע

 • מי שעונים על אחד מהקריטריונים שצוינו לעיל, יהיו זכאים לסיוע בתנאי שהם גרים באחת מהדירות הבאות, שבה מתוכננת ההתאמה:
  • דירה בבעלותם.
  • דירה בדמי מפתח.
  • דירה בשכירות בדיור ציבורי.
  • דירה בקיבוץ או במושב.
  • דירה של קרוב משפחה מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לקבלת סיוע להתאמת הדירה תוגש עוד בטרם יבוצעו שינויים, שיפוצים או התאמות.

הגשת הבקשה

 • יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים או לעו"ס בבית חולים או במסגרת שיקומית שמטופלים בה. לפונה יתואם ביקור בית של מרפא/ה בעיסוק או עובד/ת שיקום.
 • במקרים מיוחדים המחייבים ביצוע מהיר של השינויים, יש לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות, שתבדוק ותיתן את אישורה בתיאום עם משרד השיכון.
 • בהמשך, תועבר הפנייה למשרד השיכון באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות, שתלווה את הפונים עד להשלמת התהליך.
 • דיירי הדיור הציבורי יגישו את הבקשה באמצעות החברה המאכלסת.
 • את הבקשה מגישים על-גבי "טופס בקשה לסיוע בשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות" (נספח 3 בנוהל הסיוע), שימולא וייחתם ע"י המבקשים בשני העתקים. ניתן לקבל את הטופס מהעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים (שיוגשו בשני העתקים - מקור ועותק מצולם):

מסמכים נדרשים

מסמך נדרש פירוט הערות
צילומי תעודת הזהות של המבקש/ת ובני המשפחה המתגוררים עימו/ה
אישור מס רכוש הכולל מספר גוש וחלקה. מידע על זכויות במקרקעין של מגיש הבקשה מבקשים את האישור באמצעות הפקס
אישורי הכנסה של בני המשפחה המתגוררים בדירה ב-3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה
 • תדפיסי בנק
 • משכורת, קצבאות, פנסיה וכל הכנסה נוספת.
 • אם המבקש מתגורר בדיור ציבורי, אין צורך להמציא אישורי הכנסה
 • במקרה שמוגבל בניידות בוגר מתגורר בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה), יילקחו בחשבון הכנסות הזכאי בלבד, ללא הכנסת בני המשפחה.
תעודות רפואיות של מוסד רפואי מוכר תעודות מרופא מומחה בבית החולים או קופת החולים או רופא מנהל של מוסד שיקומי המפרטות את מצב התפקוד של המבקש.
המלצה מקצועית לגבי העבודות הנדרשות המלצה מטעם מרפאה בעיסוק, עובד שיקום או אחות בריאות הציבור, המפרטת את העבודות הנדרשות להתאמת הדירה לצורכי המבקש.
דו"ח עובד סוציאלי דו"ח מעובד סוציאלי הנוגע להשפעות מצב הדיור על תפקודו האישי, המשפחתי והחברתי של המבקש ועל תוכניות שיקומיות - אם קיימות כאלה.
הצעת מחיר מפורטת הצעת מחיר, שטרם עברו 90 יום מיום הגשתה, שכוללת:
 • פרטים מזהים של הקבלן המבצע
 • פרטי האדם עבורו מוגשת הבקשה
 • פירוט השינויים בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק
 • מידות, כמויות ומחיר עלות כל פריט.
 • במקרים של שינויים בדרכי הגישה יצוינו אורך השביל, רוחב השביל והפרשי הגובה.
 • במקרה שהשינויים הם בדירת דיור ציבורי ואינם כוללים מעלון ניתן להסתפק בהצעת המחיר של החברה המאכלסת, ואין לדרוש חוות דעת על תקינות העבודה.
התחייבות המבקש התחייבות המבקש שהמענק ישמש לביצוע השינויים שאושרו בלבד.

מסמכים ספציפיים

במקרים רבים נדרשים גם מסמכים ספציפיים:

תנאי ספציפי מסמך נדרש
אם המבקש מתנייד באמצעות כיסא גלגלים אישור על כך מטעם משרד הבריאות
אם ההתאמה נדרשת בדירה של קרובי משפחה שבה גר המבקש התחייבות קרובי המשפחה למגורי האדם עם המוגבלות בדירתם דרך קבע
אם נדרש מעלון
 • שתי הצעות מחיר משני ספקים שונים (בעלי תו תקן)
 • אישור ממשרד הבריאות על זכאות מבקש הסיוע להשתתפות ברכישת כיסא גלגלים
אם נדרשת בניית משטח גישה חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית במחוז לגבי תקינות הרמפה
אם מדובר בחסר דירה המבקש סיוע להתאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה התחייבות חתומה על-ידי המבקש לפיה לא יהיה רשאי במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע לבחון זכאות לדירה בשיכון הציבורי
אם העבודה הנדרשת תיעשה אפילו בחלקה בשטחים ציבוריים (כגון בקשות להתקנת רמפה ומעלון) היתר בנייה או תצהיר הזכאי בפני עו"ד, לפיו בדק עם הגורמים האחראיים והוא אינו חייב בהיתר לצורך ביצוע העבודה.
אם נדרש סיוע גבוה מהמענק המירבי חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית של משרד הבריאות ומשרד הבינוי והשיכון בנוגע לעלות העבודה, לאחר ביקורו בשטח.
אם המבקש הוא נכה צה"ל או נכה משרד הביטחון שלא נמצא זכאי לסיוע בשיפור תנאי הדיור מטעם משרד הביטחון אישור מאגף השיקום לפיו הוא אינו זכאי ולא היה זכאי לסיוע לשיפור תנאי הדיור באמצעות אגף השיקום
אם המבקש הוא נכה תאונת עבודה שהוכר על-ידי המוסד לביטוח הלאומי עם נכות שמעל 65% ולא נמצא זכאי לסיוע בשיפור תנאי הדיור מטעם המוסד לביטוח לאומי החלטת המוסד לביטוח לאומי שעל פיה הוא אינו זכאי ולא היה זכאי לסיוע לשיפור תנאי הדיור באמצעות המוסד לביטוח לאומי (מי שהנכות שלהם נמוכה מ-65% אינם זכאים למימון מהמוסד לביטוח לאומי ולכן אינם נדרשים לצרף אישור זה)
אם המבקש הוא נפגע פעולות איבה שלא נמצא זכאי לסיוע בשיפור תנאי הדיור מטעם המוסד לביטוח לאומי החלטת המוסד לביטוח לאומי שעל פיה הוא אינו זכאי ולא היה זכאי לסיוע לשיפור תנאי הדיור באמצעות המוסד לביטוח לאומי
אם המבקש הוא נפגע תאונת דרכים המקבל סיוע מחברת הביטוח אישור של חברת הביטוח שאינו מקבל פיצוי או סיוע מחברת הביטוח לצורך שיפור תנאי הדיור.

החלטת הוועדה הבין משרדית

 • העובדת הסוציאלית מטעם משרד הבריאות תעביר את הבקשה והמסמכים למשרד הבינוי והשיכון לצורך בחינת הבקשה על-ידי ועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון ("הוועדה הבין משרדית").
 • הוועדה הבין משרדית תדון בבקשת הסיוע שהועברה אליה, ותקבע לגבי גובה הסיוע ומרכיביו (מענק והלוואה או הלוואה בלבד).
 • הפונה יקבל מכתב עם החלטת הוועדה אם לאשר או לדחות את זכאותו.
 • במקרה של דחיית הבקשה, תימסר לידי המבקש ההחלטה המנומקת על-ידי העובד הסוציאלי.
 • ניתן לערער על החלטת הוועדה.

קבלת הסיוע הכספי

 • מי שיימצא זכאי לסיוע יקבל בדואר תעודת זכאות לסיוע בדיור הכוללת את סכום ההלוואה/המענק שאושר.
 • תעודת הזכאות תהיה בתוקף למשך חצי שנה מיום הוצאתה.
 • ניתן לקבל את ההלוואה/המענק בכל בנק למשכנתאות, לפי בחירת המבקש.
 • בעת מסירת תעודת הזכאות לבנק, הזכאי יקבל עד 50% מגובה הסיוע, תמורת התחייבותו לסיים את העבודה בתוך 6 חודשים.
 • לאחר שהמרפא בעיסוק/עובד השיקום ימצא כי העבודה בוצעה במלואה ולשביעות רצונו, יועברו לזכאי האחוזים הנותרים מגובה הסיוע.

הסכמת דיירים בבניין משותף להתאמות חיצוניות

 • כאשר יש צורך בביצוע התאמות מחוץ לדירה, והדירה נמצאת בבניין משותף, חשוב לשים לב לכך שישנן התאמות שנדרשת לגביהן הסכמה של רוב הדיירים (לפעמים רוב רגיל ולפעמים רוב מיוחד). ישנן התאמות שאינן דורשות הסכמה.
דוגמה
 • לצורך התקנת מעלון נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין.
 • לצורך התקנת מעלית יש צורך בהסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין.
 • לצורך ייחוד מקום חנייה או הכשרת שטח למשמש כמקום חניה יש צורך בהסכמת בעלי 60% מהדירות.
 • לצורך התאמת מקום החנייה שיוחד לבעל הדירה, אין צורך בהסכמה של הדיירים.
 • לרשימה המלאה של ההתאמות הטעונות הסכמת הדיירים ראו התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים