הקדמה:

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעורים שיפורטו בהמשך עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית
אם הזכאות החלה לפני שנת המס הנוכחית אפשר לבקש החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים
מי שלא נקבעו להם אחוזי הנכות המזכים בפטור יכולים לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה שמתקיימת במוסד לביטוח לאומי
לחישוב אחוזי הנכות ראו מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעורים שיפורטו בהמשך עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.

 • הפטור ניתן עד לתקרות שנקבעו בכל שנת מס להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שאינן מיגיעה אישית.
 • הזכאות חלה על מי שנקבעה להם נכות לתקופה של לפחות 185 יום (מי שנקבעה להם נכות לתקופה של 184 יום או פחות אינם זכאים לפטור).
 • מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית עשויים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.
 • לפטור זה זכאים גם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה לעיוורים ולקויי ראייה.

מי זכאי?

שימו לב
החל מה-15.11.2021 שונו תנאי הזכאות לפטור, כפי שיפורט בהמשך.
 • עם זאת, במקרים הבאים הזכאות תיקבע לפי התנאים הקודמים:
  • למי שענו על תנאי הזכאות הקודמים לפני ה-15.11.2021 ולא עונים על תנאי הזכאות החדשים (הם ימשיכו להיות זכאים לפטור כל עוד יענו על אותם תנאי זכאות).
  • למי שהגישו עד ל-01.12.2021 בקשה לקביעת נכות לפי החוקים שצוינו, והם עונים על תנאי הזכאות הקודמים (שהיו לפני ה-15.11.2021).

זכאות החל מה-15.11.2021

זכאות לפני ה-15.11.2021

 • לפני ה-15.11.2021 הזכאות לפטור ניתנה למי שנקבעה להם דרגת נכות לפי החוקים שצוינו לפני כן באחד מהשיעורים הבאים:
  1. 100% על ליקוי אחד
  2. 90% לפחות בחישוב משוקלל של כמה ליקויים

זכאות יורשים

 • במקרה שמגישי בקשה לפטור ממס נפטרו, הטיפול בבקשתם יימשך.
 • אם הנפטרים לא קיבלו את מלוא החזר המס שהיו זכאים לו על הכנסותיהם, יורשיהם יהיו זכאים לקבל את החזר המס בשמם.
 • החזר המס יהיה על ההכנסות שהתקבלו במהלך חייהם ולא על הכנסות שהתקבלו לאחר פטירתם.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדה רפואית

 • מי שעדיין לא נקבעו להם אחוזי הנכות המזכים בפטור צריכים לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה, שמתקיימת במוסד לביטוח לאומי.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

הגשת הבקשה לפטור

 • מי שכבר נקבעה להם הנכות הרפואית המזכה לפי החוקים שצוינו לפני כן ימלאו טופס בקשה לפטור ממס (טופס 1516).
 • אם הנכות נקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי השואה, יש לצרף צילום של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות.
 • בשאר המקרים יש לצרף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 • את הטופס בצירוף פרוטוקול הוועדה יש להגיש למשרדי פקיד השומה הסמוך למקום המגורים (אם לא נדרש עותק "נאמן למקור", ניתן לשלוח את המסמכים באופן מקוון או בפקס).
 • זכאים לפטור שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד ונקבעה להם נכות מזכה לצמיתות, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי, שיהיה תקף גם לשנים הבאות. עליהם למסור את האישור למעסיק או למשלם הקצבה.
 • זכאים לפטור שיש להם מספר מעסיקים או משלמים, או שתקופת נכותם אינה לצמיתות, יבקשו מפקיד השומה אישור על פטור מניכוי מס למעסיקים או למשלמים (תיאום מס).

הגשת בקשה מקוונת עבור חולים ומחלימים מסרטן

 • חולי סרטן ומי שמחלימים מסרטן, יכולים להגיש את הבקשה באמצעות טופס דיגיטלי של מיזם "גל ירוק" וחלאסרטן.
 • יש לצרף לטופס את פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות (ניתן להוריד את הפרוטוקול מהאזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • הטופס יגיע ישירות לסניף מס הכנסה אליו משוייכים.
 • התשובה לגבי הזכאות לפטור תתקבל בתוך 10 ימי עסקים מיום שליחת הבקשה המקוונת.

בדיקה בתום תקופת זכאות זמנית

 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה זמנית יקבלו מהמוסד לביטוח לאומי בקשה להגיש חומר רפואי עדכני לקראת תום התקופה.
 • המשך זכאותם לפטור ייבחן על-ידי ועדה רפואית נוספת.

החזר רטרואקטיבי

 • מי שנמצא כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשויים להיות זכאים להחזרי מס עד 6 שנים רטרואקטיבית, כלומר בשנת 2021 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס עבור שנת 2015 ואילך (ראו "תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות" בהמשך).
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה לבעלי נכות רפואית הזכאים לפטור.

תקרות ההכנסות הפטורות ממס

 • הפטור ניתן על הכנסות עד לתקרות (הסכומים המירביים) שנקבעו ומפורטות בהמשך.
 • תקרות שונות נקבעו להכנסה מיגיעה אישית ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
 • מי שהכנסתם נמוכה מהתקרה יהיו זכאים לפטור ממס על כל ההכנסה, ומי שהכנסתם גבוהה מהתקרה יהיו זכאים לפטור חלקי עד לסכום התקרה.

תקרת הכנסה מיגיעה אישית

 • אם נקבעה נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 614,400 ש"ח לשנה (נכון ל-2021).
דוגמה
עובד שמשתכר 400,000 ש"ח בשנה ונקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות יהיה פטור מתשלום מס על כל הכנסתו השנתית מהעבודה.
 • אם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 73,560 ש"ח (ראו פרטים על אופן חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס בהמשך).

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספים ששולמו בשל נזקי גוף)

 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות שכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית (לא כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בשל נזקי גוף) היא 73,560 ש"ח לשנה (נכון ל-2021). תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום).
 • הפטור יינתן גם עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ש"ח (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
דוגמה
אם לעובד מהדוגמה הקודמת יש גם הכנסות שאינן מעבודה, הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס עליהן כי הכנסתו השנתית מהעבודה (400,000 ש"ח) עולה על 73,560 ש"ח.
דוגמה
 • אישה שנקבעה לה נכות המזכה בפטור מתקיימת מפנסיה תקציבית (שנחשבת הכנסה מיגיעה אישית) בסכום של 50,000 ש"ח בשנה, ומהשכרת דירה שהיא מקבלת עבורה 60,000 ש"ח בשנה (הכנסה שלא מיגיעה אישית).
 • היות שהכנסתה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ש"ח, היא זכאית לפטור על כל ההכנסה הזו וכן לפטור על 23,560 ש"ח מתוך הכנסתה השנתית מהדירה (עד לתקרה של 73,560 ש"ח על שתי ההכנסות).

תקרת הכנסה מיגיעה אישית + כל הכנסה שאינה מיגיעה אישית

 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות שכוללות הכנסה מיגיעה אישית וכל הכנסה שאינה מיגיעה אישית היא 302,640 ש"ח לשנה (נכון ל-2021).
 • תקרה זו מתייחסת לכל תקופות הזכאות (365 יום ומעלה או 364-185 יום) ורלוונטית גם להכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בשל נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל.
 • הפטור יינתן גם עבור ההכנסה שאינה מיגיעה אישית, רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ש"ח (או שלא הייתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
דוגמה
 • לילד שעבר תאונה נקבעה נכות רפואית בשיעור 100%.
 • בעקבות התאונה הוא קיבל כספי פיצויים שהופקדו בתכנית חיסכון. הריבית שמשולמת מהתכנית היא 100,000 ש"ח לשנה.
 • היות שאין לילד כל הכנסה מיגיעה אישית הוא זכאי לפטור ממס על כל סכום הריבית.

תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות

שנת המס הכנסה מיגיעה אישית בנכות של 365 יום ומעלה הכנסה מיגיעה אישית בנכות שבין 185 ל-364 יום הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית (אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו) הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית כולל ריבית על כספי פיצויים או ביטוח (אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו)
2020 618,000 ש"ח 74,040 ש"ח 74,040 ש"ח 304,560 ש"ח
2019 615,600 ש"ח 73,800 ש"ח 73,800 ש"ח 303,600 ש"ח
2018 608,400 ש"ח 72,960 ש"ח 72,960 ש"ח 300,000 ש"ח
2017 606,000 ש"ח 72,720 ש"ח 72,720 ש"ח 299,040 ש"ח
2016 608,400 ש"ח 72,960 ש"ח 72,960 ש"ח 300,000 ש"ח
2015 614,400 ש"ח 73,560 ש"ח 73,560 ש"ח 262,320 ש"ח

חישוב הפטור לגבי חלק משנת המס

 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה החל מאמצע שנת מס:
  • הפטור באותה שנת מס יחושב לגבי חלק מהכנסתם.
  • סכומי כל התקרות יחושבו באופן חלקי לאותה שנה, לפי היחס שבין מספר הימים שהנכות נקבעה לגביהם לבין 365.
דוגמה
אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית לצמיתות לקראת סוף מאי 2016. עד סוף אותה שנת מס נותרו 219 יום.
 • חישוב זכאותו לגבי שנת המס הראשונה נעשה בהתאם ליחס 219/365 (כלומר 3/5).
 • הפטור חושב לגבי 3/5 מהכנסתו באותה שנת מס, עד לתקרות בשיעור של 3/5 מהתקרות שנקבעו לגבי הכנסה מיגיעה אישית (608,400 ש"ח בשנת 2016), הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית (72,960 ש"ח בשנת 2016) או הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף (300,000 ש"ח בשנת 2016).
  • תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס שחושבה לגביו בשנה זו - 365,040 ש"ח (לפי החישוב: 608,400 X‏ 3/5).
  • תקרת הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית שחושבה לגביו בשנה זו - 43,776 ש"ח (לפי החישוב: 72,960 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית היתה נמוכה מ-43,776 ש"ח, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 43,776 ש"ח, גם על הכנסותיו שאינן מיגיעה אישית.
  • אם שולמה לו ריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף, תקרת ההכנסות הכוללת שחושבה לגביו בשנה זו היא 180,000 ש"ח (לפי החישוב: 300,000 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית היתה נמוכה מ-43,776 ש"ח, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 180,000 ש"ח על כל הכנסותיו, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף.
 • מי שנקבעה להם נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום:
  • הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתם בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים באותה שנה שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365.
  • אם תקופת הנכות שנקבעה להם נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים