הקדמה:

נכי עבודה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה
יש לעבור ועדה רפואית שתחליט לגבי זכאותם
מי שהגיש בעבר תביעה לפטור יכול להגיש תביעה נוספת, אם מצב פגיעתו הוחמר
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

נכה עבודה בעל דרגת נכות גבוהה עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה לפקיד השומה במקום המגורים, בצירוף המסמכים הבאים:
 • זכאים לפטור שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד ונקבעה להם נכות מזכה לצמיתות, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי, שיהיה תקף גם לשנים הבאות. עליהם למסור את האישור למעסיק או למשלם הקצבה.
 • זכאים לפטור שיש להם מספר מעסיקים או משלמים, או שתקופת נכותם אינה לצמיתות, יבקשו מפקיד השומה אישור על פטור מניכוי מס למעסיקים או למשלמים (תיאום מס).

החזר רטרואקטיבי

 • מי שנמצא כי זכאותו לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי להחזרי מס עד 6 שנים רטרואקטיבית, כלומר בשנת 2021 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס עבור שנת 2015 ואילך (ראו "תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות" בהמשך).
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה לבעלי נכות רפואית הזכאים לפטור.

תקרות ההכנסה

 • תקרות הכנסה שונות נקבעו עבור:
  • הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
  • הכנסה מיגיעה אישית (אם היתה) והכנסה שאינה מיגיעה אישית. הפטור עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית יינתן רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לה (או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
  • הכנסה מיגיעה אישית (אם היתה) והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בשל פגיעת גוף. פטור זה יינתן אף הוא רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לה (או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).

שיעורי תקרות ההכנסה הפטורות ממס

 • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית (נכון לשנת המס 2021):
  • במקרים שבהם נקבעה נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 614,400 ש"ח לשנה.
  • במקרים שבהם תקופת הנכות היא בין 185 ל-364 יום (כולל), התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 73,560 ש"ח. כאמור, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסת העובד בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (סכום התקרה יוכפל במספר ימי הפטור ויחולק ב-365). אם תקופת הנכות שנקבעה לו נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית (נכון לשנת המס 2021):
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית היא 73,560 ש"ח לשנה.
  • הפטור יינתן גם עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ש"ח.
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח (נכון לשנת המס 2021):
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא 302,640 ש"ח לשנה.
  • הפטור יינתן גם עבור הכנסה מריבית כאמור, רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ש"ח.
טיפ

תקרות ההכנסה הפטורות ממס בשנים הקודמות

שנת המס הכנסה מיגיעה אישית בנכות של 365 יום ומעלה הכנסה מיגיעה אישית בנכות שבין 185 ל-364 יום הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית (אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו) הכנסה מיגיעה אישית + הכנסה שאינה מיגיעה אישית כולל ריבית על כספי פיצויים או ביטוח (אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו)
2020 618,000 ש"ח 74,040 ש"ח 74,040 ש"ח 304,560 ש"ח
2019 615,600 ש"ח 73,800 ש"ח 73,800 ש"ח 303,600 ש"ח
2018 608,400 ש"ח 72,960 ש"ח 72,960 ש"ח 300,000 ש"ח
2017 606,000 ש"ח 72,720 ש"ח 72,720 ש"ח 299,040 ש"ח
2016 608,400 ש"ח 72,960 ש"ח 72,960 ש"ח 300,000 ש"ח
2015 614,400 ש"ח 73,560 ש"ח 73,560 ש"ח 262,320 ש"ח
דוגמה
 • אישה שנקבעו לה 100% נכות רפואית ותקופת הנכות שלה עלתה על 365 יום, השתכרה בשנת 2016 400,000 ש"ח מיגיעה אישית.
 • היא קיבלה פטור ממס על כל סכום ההכנסה, שהיה נמוך מסכום התקרה להכנסה מיגיעה אישית בשנה זו - 608,400 ש"ח.
 • היות שהשתכרה מעל 72,960 ש"ח, היא לא היתה זכאית גם לפטור על הכנסה שלא מיגיעה אישית עבור אותה שנה.
דוגמה
 • אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית השתכר בשנת 2016 70,000 ש"ח מיגיעה אישית וקיבל פטור ממס על הכנסתו זו.
 • היות שהשתכר פחות מ-72,960 ש"ח, הוא היה זכאי גם לפטור על הכנסה שלא מיגיעה אישית עבור אותה שנה:
  • אם בשנת 2016 היתה לו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, כלל הכנסותיו באותה שנה (הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית) פטורות ממס עד לסכום של 72,960 ש"ח (כלומר בנוסף לפטור עבור הכנסתו מעבודה בסך 70,000 ש"ח, הוא זכאי לפטור עד לסכום של 2,960 ש"ח עבור הכנסה שאינה מעבודה).
  • אם בשנת 2016 היתה לו הכנסה מריבית על פיצויים בשל פגיעת גוף, כלל הכנסותיו באותה שנה (הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית כאמור) פטורות ממס עד לסכום של 300,000 ש"ח (כלומר בנוסף לפטור עבור הכנסתו מעבודה בסך 70,000 ש"ח, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 230,000 ש"ח (300,000 פחות 70,000) עבור הכנסה שאינה מעבודה, כולל ההכנסה מריבית על פיצויים בשל פגיעת גוף).
 • אם נקבעה לאדם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, ותחילתה באמצע שנת מס, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתו בשנת המס וסכומי כל התקרות יחושבו באופן חלקי לאותה תקופה, בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365.
דוגמה
אדם שנקבעה לו נכות לצמיתות לקראת סוף חודש מאי 2016, ועד סוף אותה שנת מס נותרו 219 יום.
 • חישוב זכאותו לגבי שנת המס הראשונה נעשה בהתאם ליחס 219/365 (כלומר 3/5).
 • הפטור חושב לגבי 3/5 מהכנסתו באותה שנת מס, עד לתקרות בשיעור של 3/5 מהתקרות שנקבעו לגבי הכנסה מיגיעה אישית (608,400 ש"ח בשנת 2016), הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית (72,960 ש"ח בשנת 2016) או הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף (300,000 ש"ח בשנת 2016).
  • תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס שחושבה לגביו בשנה זו - 365,040 ש"ח (לפי החישוב: 608,400 X‏ 3/5).
  • תקרת הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית שחושבה לגביו בשנה זו - 43,776 ש"ח (לפי החישוב: 72,960 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית היתה נמוכה מ-43,776 ש"ח, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 43,776 ש"ח, גם על הכנסותיו שאינן מיגיעה אישית.
  • אם שולמה לו ריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף, תקרת ההכנסות הכוללת שחושבה לגביו בשנה זו היא 180,000 ש"ח (לפי החישוב: 300,000 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית היתה נמוכה מ-43,776 ש"ח, הוא היה זכאי לפטור עד לסכום של 180,000 ש"ח על כל הכנסותיו, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף.


חשוב לדעת

 • מי שלא ענה על תנאי הזכאות לפטור, אולם עבר אירוע רפואי כלשהו, רשאי להפנות בקשה למס הכנסה לצורך קיום דיון בוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. למידע מפורט על ההליך, ראו ועדה רפואית.
 • מי שהגיש בעבר תביעה לפטור יכול להגיש תביעה נוספת במשרד השומה, אם מצב פגיעתו הוחמר, והמשרד יהיה אחראי להעביר למוסד לביטוח לאומי את כל החומר המצוי ברשותו הנוגע לנפגע העבודה.
 • הפטור יחול על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות