הקדמה:

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), תש"ע-2010 אשר נכנסו לתוקפן ביום 14.02.2010, הרחיבו את תחומי הזכאות לגמלת ילד נכה.

  • לרשימת הזכאים לגמלה נוספו ילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד (כגון מתן עירויים, טיפול אימונוסופרסיבי ודיאליזה), ילדים עם תסמונת פראדר-ווילי, ירידה בשמיעה ועוד.
  • נקבע כי כל ילד עם פסיכוזה או ליקוי על רצף האוטיזם מוגדר כ"ילד עם ליקוי מיוחד" הזכאי לגמלת ילד נכה, כאשר הרצף האוטיסטי כולל: PDD או ASD לרבות PDD NOS ותסמונת אספרגר, או פסיכוזה ומצב פסיכיאטרי התנהגותי הדומה לליקויים האמורים.
  • שינוי נוסף בתקנות קובע כי שיעורי גמלת ילד נכה לא יעלו על 117% מקצבת נכות מלאה (לעומת 137% בתקנות הקודמות).
  • ילדים שעברו את גיל 14 והיו זכאים לגמלה בשיעור של 137% לפני יום 14.02.2010, ימשיכו לקבל גמלה זו במשך ארבע שנים או עד שימלאו להם 18 שנים ו-90 יום.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע -2010
חוק קודם:
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח -1998

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.