עובדים בחברה שהתפרקה או שמעסיקם פשט את הרגל זכאים לקבל מהביטוח הלאומי תשלומים שהמעסיק נשאר חייב להם (עד לתקרה שנקבעה)
הביטוח הלאומי גם יעביר סכומים שהמעסיק היה אמור להעביר לקופות גמל, לקרנות פנסיה או לביטוח מנהלים. לחישוב סכומי הזכאות, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
כדי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי נדרש צו פירוק או צו פשיטת רגל
אם למעסיק יש נכסים שניתן לשלם מהם את חובותיו, תינתן עדיפות לכיסוי חובות לעובדים מתוך נכסים אלה לפני כיסוי חובות אחרים. במקרה זה לא נדרשת תביעה מהביטוח הלאומי
שימו לב
דף זה רלוונטי להליכי פירוק או פשיטת רגל של המעסיק שנפתחו לפני 15.09.2019
החל מ-15.09.2019 עובדים שמעסיקם נמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), יכולים להגיש תביעת חוב למוסד לביטוח הלאומי באופן מקוון, מבלי להגיע לסניף.
למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים במקרה של חדלות פירעון (פשיטת רגל) של המעסיק אחרי 15.09.2019.

עובד שכיר שמעסיקו בפשיטת רגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את התשלומים הבאים, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק:

מי זכאי?

 • עובד שכיר שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. בית המשפט המחוזי הוציא צו פשיטת רגל נגד המעסיק או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה.
  2. מונה נאמן או מפרק למעסיק מטעם בית המשפט המחוזי.
  3. פרטי תביעתו של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

תהליך מימוש הזכות

 • תנאי הכרחי למימוש הזכאות הוא קיומו של צו פשיטת רגל או פירוק שניתן על ידי בית המשפט המחוזי.
 • אם טרם הוצא צו כזה, על העובדים להתאגד וליזום הגשת בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל או פירוק נגד המעסיק.
 • בתוך 6 חודשים ממועד פרסום צו הכינוס, יש להגיש תביעה למפרק או לנאמן.

תביעה לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים

 • את התביעה יש להגיש על-גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.
 • אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • הוכחות לגבי החוב של המעסיק לעובד (כגון טופס 106, חוזה העסקה, פסק דין של בית הדין לעבודה).
  • 3 תלושי שכר אחרונים של העובד.
  • מסמך המעיד על גובה פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת הגמל בתאריך הפסקת עבודתו.
  • אסמכתאות לגבי רצף בעבודה.
 • יש להעביר את הטופס והמסמכים הנלווים אל מי שמונה על-ידי בית המשפט כמפרק או נאמן או מנהל יחיד.
 • לקבלת פרטים לגבי זהות המפרק, הנאמן או המנהל המיוחד, ניתן לפנות למשרד המשפטים - הכונס הרשמי במחוז המטפל.
 • אם תביעת החוב מאושרת על ידי הנאמן או המפרק, היא מועברת למוסד לביטוח לאומי, שמוסמך לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה.
 • אם תביעת החוב נדחית או מאושרת בחלקה, העובד יכול לפנות לבית המשפט המחוזי המטפל בתיק ולהגיש ערעור על החלטת הנאמן או המפרק.
 • לאחר אישור התביעה, יישלח התשלום לחשבון הבנק של העובד. התשלום אינו ניתן להעברה או לעיקול.

תביעה לתשלום לקופת הגמל, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים

 • ברוב המקרים, עם מתן צו הפירוק, החברה שמנהלת את קופות הגמל/קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים של העובדים מגישה תביעה כללית למפרק בשם כל העובדים.
 • ניתן לפנות לחברה המנהלת את קופות הגמל ולברר אם הגישה את התביעה למפרק.
 • התביעה למפרק תהיה על סכום החוב לקופת הגמל במונחים של הקרן בלבד (הביטוח הלאומי יחשב את הפרשי ההצמדה בשלב מאוחר יותר).
 • לאחר שהמפרק מאשר את התביעה לחוב בקופת הגמל, הוא מעביר אותה למוסד לביטוח לאומי לבדיקה, לחישוב הפרשי ההצמדה ולביצוע התשלום.
 • עם ביצוע התשלום, תישלח הודעה על כך אל העובדים ואל קופת הגמל.

תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים

 • הסכום המירבי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורים:
  • לעובדים שנגד מעסיקם ניתן צו פירוק/פשיטת רגל לפני 31.07.2009 - 98,060 ₪, נכון לשנת 2024.
  • לעובדים שנגד מעסיקם ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל מ-01.08.2009 - 127,478 ₪, נכון לשנת 2024.
  • לחברים באגודה שיתופית שנגד מעסיקם ניתן צו לפירוק האגודה - 78,448 ₪, נכון לשנת 2024.
 • לפרטים על שיעורי הפיצויים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שכר עבודה

 • תשלום שכר העבודה שלא שולם על ידי המעסיק יהיה עבור תקופה של עד 12 חודשים.
 • גובה התשלום לא יפחת מסכום שכר מינימום ובהתאם להיקף משרתו של העובד.
 • לתשלום יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת תביעת החוב עד למועד התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.
 • רכיבי השכר שנלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה (יש להוכיח שרכיבים אלו אכן שולמו לעובד):
  • משכורת בסיסית
  • שעות נוספות
  • פרמיה
  • עמלות
  • מענקים
  • תוספת מאמץ
  • הוצאות נסיעה
  • תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית
  • הפרשי שכר שלא שולמו לעובד בעבור השנה האחרונה לעבודתו
  • פדיון ימי חופשה שנותרו לזכותו של העובד ואשר מופיעים בתלוש השכר האחרון (עד למקסימום שניתן לצבור לפי חוק חופשה שנתית)
  • דמי הבראה שטרם שולמו לעובד עבור השנתיים האחרונות לעבודתו
  • ביגוד - החלק שלא שולם לעובד עבור השנה האחרונה לעבודתו
  • משכורת 13 - החלק שלא שולם לעובד עבור השנה האחרונה לעבודתו
 • רכיבי שכר נוספים שמופיעים בתלוש יילקחו בחשבון אם הם עונים על הגדרת "שכר עבודה" בחוק הגנת השכר.
 • רכיבי השכר שלא נלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה:

פיצויי פיטורים

 • במקרים שבהם הופקדו עבור העובדים בקופת גמל או בחברת ביטוח הפקדות לפיצויי פיטורים בהסכם פנסיה מקיפה, המוסד לביטוח לאומי ישלים את החסר ל-100% פיצויי פיטורים או יותר, בכפוף להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בהסכם שנחתם בין המעסיק לחברת הביטוח/קופת הגמל.
 • לעובדים שלא בוטחו על ידי המעסיק בקופת גמל או בחברת ביטוח, המוסד לביטוח לאומי ישלם את מלוא פיצוי הפיטורים (100% או יותר) על פי ההוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי.
 • בכל מקרה, שכר העובדים שנלקח בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לא יפחת משכר מינימום, בהתאם להיקף המשרה.
 • לתשלום יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת תביעת החוב עד למועד התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף על אופן חישוב גובה הפיצויים ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.

תשלום לקופת הגמל

 • במקרים שבהם המעסיק לא העביר לקופת הגמל של העובדים את חלקו בתשלום, את הכספים שנוכו משכר העובדים או את שניהם, המוסד לביטוח לאומי ישלם את החוב לקופת הגמל של העובדים - ללא רכיב פיצויי פיטורים.
 • המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בתוספת הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב עד ליום התשלום בפועל, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק - 19,612 ₪, נכון לשנת 2024.

חשוב לדעת

 • עובדים עצמאים שנותנים שירות בסוגי עבודות ובתנאים מסוימים גם עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי על כספים שלא שולמו להם תמורת עבודתם עקב הימצאותו של החייב בתשלום בהליכי חדלות פירעון. למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים עצמאים במקרה של חדלות פירעון (פשיטת רגל) של לקוח.
 • הליכי פשיטת רגל ופירוק חברה הם הליכים ארוכים ומתמשכים, וקבלת התשלום מהמוסד לביטוח לאומי מותנית בקיומם של שלבים בהליכים אלו. לרוב יעברו בין שנה לשנתיים מסיום העבודה עד לקבלת הגמלה.
 • אם למעסיק יש נכסים שמהם ניתן לשלם את חובותיו, תינתן עדיפות לכיסוי חובות של העובדים מתוך נכסים אלה לפני כיסוי חובות אחרים (כגון: חובות לספקים, חובות לרשויות וכיו"ב), ובמקרה כזה לא ייזקקו העובדים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו נושה בפשיטת רגל (בפסקת "נושה בדין קדימה (נושה מועדף)").
 • מהתשלומים מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על פי השיעור הקבוע בחוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
ההסתדרות הרפואית בישראל אתר ז'בוטינסקי 35 רמת-גן 03-6100444
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל) אתר המעיין 4, מודיעין מכבים רעות מיקוד 7177872 8882*
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי אתר כוח לעובדים, ת"ד 554, גבעתיים, 53104
מען - ארגון עובדים אתר רחוב אספהאני 1 ירושלים (מול אדאר) 02-6280173
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים