עוזרות בית זכאיות להפרשות לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים), בדומה לכל עובד שכיר, לפי שיעור ההפרשות המפורט בהמשך
מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובדת חשוף לתביעות כספיות ואף עשוי להידרש לשלם לעובדת קצבאות עתידיות שהיא יכולה היתה להיות זכאית להן אילו היא היתה מבוטחת
החובה לערוך ביטוח פנסיוני לעובדת היא בנוסף על החובה לשלם עבורה דמי ביטוח לאומי
אם המעסיק מפר את חובתו בעניין הפרשות לפנסיה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
העובדת אינה רשאית לוותר על הביטוח הפנסיוני ואינה רשאית למנוע מהמעסיק לנכות את חלקה של העובדת בהפרשות מתוך השכר (המעסיק חייב לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני גם אם העובדת מתנגדת)


מעסיקים חייבים להפריש כספים לטובת ביטוח פנסיוני מקיף לעובדות משק הבית שלהם.

 • החובה להפרשת הכספים חלה לאחר השלמת 6 חודשי עבודה של העובדת אצל אותו מעסיק, אם לעובדת לא היה ביטוח פנסיוני פעיל בעת התחלת העבודה.
 • עובדת אשר היה לה ביטוח פנסיוני קודם ופעיל בתחילת עבודתה, זכאית להיות מבוטחת מהיום הראשון לעבודתה, כאשר ביצוע ההפרשות בפועל יתחיל רטרואקטיבית לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס (המוקדם מביניהם).
 • חלק מההפרשות לביטוח הפנסיוני הן על חשבון פיצויי פיטורים עתידיים. משמעות הדבר כי בעת פיטורים המעסיק יצטרך לשלם לעובדת רק חלק מהפיצויים (השלמת הסכומים שהופרשו עד למלוא סכום הפיצוי).
 • על המעסיק להקפיד על חובת ההפרשה לביטוח פנסיוני כדי להימנע מתביעות עתידיות בשל פגיעה שקרתה לעובדת, אף אם פגיעה זו קרתה שלא בזמן העבודה ואף אם לאחר שהפסיקה לעבוד כלל.
דוגמה
בית הדין לעבודה חייב מעסיק אשר לא ביטח את עוזרת הבית בביטוח פנסיוני לשלם ליורשי העובדת, שלאחר סיום עבודתה חלתה וכתוצאה מכך הפכה לנכה ונפטרה, פיצוי בגין אובדן פנסיית הנכות שהעובדת היתה זכאית לקבל לו היתה מבוטחת כדין וכן פיצוי בגין אובדן פנסיית שארים. לעיון בפסק הדין לחצו כאן.
 • העובדת אינה רשאית לוותר על הביטוח הפנסיוני, ואינה רשאית למנוע מהמעסיק לנכות את חלקה של העובדת בהפרשות מתוך השכר.
  • אין תוקף למסמך שבו מצהירה העובדת על כך שאינה מעוניינת בביטוח פנסיוני ואף חותמת עליו.
  • המעסיק חייב לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני גם נגד רצונה של העובדת או לוותר על העסקתה.
טיפ
חלק מקרנות פנסיה נבחרות מאפשרות לבטח עובדים גם ללא הסכמתם המפורשת וללא צורך בחתימתם.
 • חובת הפרשות לפנסיה חלה גם על מי שמעסיק במשק ביתו עובד/ת משק בית שאינו/ה תושב/ת ישראל (עובד זר).

גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני

 • החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק.
  • 6.5% הפרשות על חשבון המעסיק לתגמולים בביטוח הפנסיוני.
  • 6% הפרשות על חשבון המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים.
  • 6% ניכוי משכר העובדת לתגמולים בביטוח הפנסיוני.
 • בין החודשים יולי 2016 לדצמבר 2016 (כולל) עמדו שיעורי ההפרשות על 18% מהשכר - 5.75% מההפרשות על חשבון העובדת מתוך השכר, והיתר על חשבון המעסיק.
 • בין החודשים ינואר 2014 ליוני 2016 (כולל) עמדו שיערי ההפרשות על 17.5% מהשכר - 5.5% מהסכום על חשבון העובדות מתוך השכר, ו-12% על חשבון המעסיק.
דוגמה
הפרשות לפנסיה עבור עובדת במשק בית
 • עובדת משק בית משתכרת במקום עבודתה 1,000 ₪ בחודש.
 • עד משכורת יוני 2016 יש להעביר כל חודש לקרן הפנסיה שלה 175 ₪ (17.5% מהשכר) באופן הבא:
 • 5.5% - 55 ₪ ינוכו משכרה;
 • 12% - 120 ₪ ישלם המעסיק.
 • במשכורות יולי 2016 - דצמבר 2016, היה על המעסיק להעביר כל חודש לקרן הפנסיה שלה 180 ₪ (18% מהשכר) באופן הבא:
 • 5.75% - 57.50 ₪ ינוכו משכרה;
 • 12.25% - 122.50 ₪ ישלם המעסיק.
 • החל ממשכורת ינואר 2017, יש להעביר כל חודש לקרן הפנסיה שלה 185 ₪ (18.5% מהשכר) באופן הבא:
 • 6% - 60 ₪ ינוכו משכרה;
 • 12.5% - 125 ₪ ישלם המעסיק.
 • לפירוט מלא של שיעורי ההפרשות לפני שנים ראו טבלה זו.

הפרשות לביטוח פנסיוני על חשבון פיצויי פיטורים

 • 6% מהפרשות המעסיק לפנסיה הן על חשבון פיצויי פיטורים. כלומר, מתוך סך פיצויי הפיטורים שהמעסיק יצטרך לשלם לעובדת בעת פיטורים, יופחתו הסכומים שהפריש על חשבון פיצויים, ויהיה עליו לשלם רק את היתרה.
דוגמה
חישוב פיצויי הפיטורים לעובדת שהופרשו עבורה תשלומים לפנסיה
 • עובדת ששכרה היה 1,000 ₪ לחודש, בהתאם לדוגמה הקודמת, פוטרה כעבור שנה.
 • לעובדת היה ביטוח פנסיוני קודם, ועל כן המעסיק הפריש עבורה כספים לפנסיה החל מיומה הראשון לעבודה (ולא כעבור 6 חודשי עבודה).
 • לפי החוק, העובדת זכאית לפיצויי פיטורים בשיעור 8.33% משכרה השנתי (כלומר ל-1,000 ₪).
 • מכיוון שהמעסיק הפריש עבורה את הסכומים לפנסיה בהתאם לחובתו, שמתוכם 6% מהשכר (60 ₪ לחודש, 720 ₪ לשנה) על חשבון הפיצויים, יהיה עליו לשלם לה פיצויים בגובה ההפרש 2.33% מהשכר השנתי (8.33%-6%) - המסתכמים ב-280 ₪ בלבד.
 • אם המעסיק התחיל להפריש עבור העובדת כספים לפנסיה רק כעבור 6 חודשי עבודה, הוא ישלם לה פיצויים באופן יחסי, כלומר עבור ששת החודשים הראשונים הוא ישלם את פיצוי מלא (8.33% מהשכר החודשי X‏ 6 חודשים), ועל יתרת תקופת העבודה הוא ישלם 2.33% מהשכר החודשי X‏ מספר חודשי העבודה.
 • מעסיק רשאי לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר בכל חודש) ישירות לקרן או לקופה שבה מתנהל הביטוח הפנסיוני של העובד, כלומר להשלים את התשלום שהוא משלם כרכיב פיצויים מ-6% ל-8.33% בכל חודש ("השלמת הפיצויים").
 • משמעות הדבר היא כי במקום להפריש 12.5% מהשכר לביטוח הפנסיוני, הוא יפריש 14.83% מהשכר, כך שמלוא פיצויי הפיטורים ייכללו בהפרשות לפנסיה. במקרה כזה על המעסיק להודיע מראש ובכתב לקופה/לקרן עם העתק לעובד, כי בחר לעשות כן. למידע נוסף ראו תשלום פיצויי פיטורים מראש באמצעות הפרשות חודשיות לביטוח הפנסיוני (סעיף 14).
 • כאשר העובדת תפוטר וגם כאשר העובדת תתפטר, היא לא תהיה זכאית לקבל פיצויי פיטורים מן המעסיק, אך תהיה זכאית למשוך את כספי הפיצויים שנצברו בביטוח הפנסיוני.
 • למידע על אופן חישוב פיצויי הפיטורים ודוגמאות על-פי שנת תחילת העבודה ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.
טיפ
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני, שכן כספים אלה מגדילים את גובה קצבת הפנסיה החודשית שהעובדת תוכל לקבל לאחר הגעתה לגיל פרישה מעבודה).

רכיב הפיצויים כשהעובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים

 • הכספים שנצברו לטובת העובדת ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, עוברים לבעלות העובדת גם אם העובדת התפטרה בנסיבות שאינן מזכות אותה בפיצויי פיטורים או שהיא עבדה פחות משנה אצל המעסיק.
  • במקרה שהעובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים הכספים שנצברו לטובתה ברכיב הפיצויים עוברים לבעלותה, אך המעסיק אינו צריך לבצע השלמת פיצויי פיטורים.
  • המעסיק אינו רשאי לקבל את הכספים שהופקדו ברכיב הפיצויים בחזרה, (מלבד מקרים שבהם העובדת משכה את הכספים לפני שהתרחש אירוע מזכה, כמו: פרישה לגמלאות, נכות או מוות או מקרים שבית המשפט שלל את זכאות העובדת לכספים).
  • למידע נוסף ראו: חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.

ביטוח פנסיוני עבור עובדת זרה

 • חובת הפרשות לפנסיה חלה גם על מי שמעסיק במשק ביתו עובדת משק בית שאינה תושבת ישראל.
 • מכיוון שפנסיה היא חיסכון לטווח ארוך, את ההפרשות עבור עובדים זרים יש להכניס לקרן שאינה פנסיונית, אותה יוכלו העובדים לפדות עם סיום תקופת עבודתם.
 • סכומי ההפרשה לקרן החיסכון של העובדים הזרים צריכים להיות זהים לסכומי ההפרשה לקרן פנסיה של עובדים ישראלים.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר.

מי זכאי?

 • עובדת (אישה) במשק בית (עוזרת בית, מטפלת בילדים וכו'), שמלאו לה 20 שנה לפחות.
 • עובד (גבר) במשק הבית שמלאו לו 21 שנה לפחות.

מי אינו זכאי?

 • עובד שעונה על שני התנאים הבאים יחד:
  1. הוא/היא הגיע/ה לגיל פרישת חובה (הגיל שבו ניתן לחייב עובד/ת לפרוש מעבודה - נכון לשנת 2018 מדובר בגיל 67, ובמקרה של הורה שכול גיל הפרישה עשוי להיות גבוה יותר); ובנוסף
  2. הוא/היא מקבל/ת קצבה כלשהי, מלבד קצבאות או גמלאות של המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק לשאול את העובדת לאיזו קרן פנסיה, תוכנית ביטוח מנהלים או קופת גמל היא מעוניינת שהוא יעביר את הכספים.
 • אם העובדת לא בחרה בביטוח פנסיוני מסוים, יבחר המעסיק בעצמו את הביטוח הפנסיוני, וידאג להעברת הכספים. אם העובדת לא הודיעה למעסיק על הגוף שבו בחרה לנהל את הביטוח הפנסיוני שלה, יהיה המעסיק חייב לערוך עבורה ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר. קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים. למידע נוסף ראו קרנות פנסיה נבחרות (קרנות ברירת מחדל).
 • ניתן לבצע את העברת התשלומים לביטוח הפנסיוני בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות אתרי האינטרנט של חברות הביטוח השונות המנהלות את קרנות הפנסיה או קופות הגמל,
  • באמצעות סוכן ביטוח.
  • באמצעות פנייה ישירה (טלפונית) לגופים המוסדיים (החברות המנהלות את הביטוחים הפנסיוניים).
 • מומלץ לברר מראש בכל אחת מהדרכים הנ"ל אם השירות כרוך בתשלום עמלה, ואם הוא כולל עריכת טופס 161 (הטופס שעל המעסיק למסור לעובדת בסיום עבודתה, לצורך משיכת כספים מהביטוח הפנסיוני ולחישוב הפטור ממס הכנסה על רכיב הפיצויים).
 • המעסיק חייב להעביר לביטוח הפנסיוני את מלוא הסכום (18.5% מהשכר) והוא רשאי לנכות מהשכר של העובדת את החלק שלה (6%).

מועד העברת הכספים בפועל

 • אם לעובדת אין עדיין ביטוח פנסיוני,
  • המעסיק אינו חייב לערוך ביטוח פנסיוני עבור ששת חודשי העבודה הראשונים של העובדת.
  • לאחר ששה חודשים יש לבצע את הביטוח הפנסיוני, כאשר חודש העבודה הראשון שבגינו יש לשלם הוא חודש העבודה השביעי.
 • אם לעובדת יש ביטוח פנסיוני קודם,
  • על המעסיק להעביר לביטוח הפנסיוני בתום שלושת חודשי העבודה הראשונים את ההפרשות עבור שלושה חודשים אלה, אולם אם שנת המס מסתיימת קודם לכן, יש להעביר את הסכומים בתום שנת המס.
  • יש להעביר את מלוא ההפרשות לפנסיה (18.5% מהשכרX‏ 3 חודשים), המעסיק רשאי לנכות מהשכר השוטף של העובדת בכל אחד מחודשי העבודה את החלק שלה בהפרשות (6% בכל חודש).
  • לאחר מכן עליו לבצע את ההפרשות מדי חודש לאחר תום החודש (המעסיק יעביר את מלוא ההפרשות לביטוח הפנסיוני, וינכה את חלקה של העובדת מהשכר שהוא משלם לה).
 • יש להעביר את הכספים תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או תוך 15 יום מסיום החודש שעבורו משולם השכר.

הזכות לבחור את הסוכן הפנסיוני

 • העובדת רשאית לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו היא תצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים.
 • אסור למעסיק לכפות על העובדת להשתמש בשירותיו של הסוכן שעמו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר ואסור לו להתנות את הפקדת הכספים או כל טובת הנאה אחרת בכך שתשתמש בשירותיו של סוכן מסוים.
 • העובדת יכולה לפנות ישירות לגוף הפנסיוני שאצלו היא רוצה לנהל את כספי הביטוח הפנסיוני מבלי להיעזר בסוכן חיצוני.
 • למידע נוסף ראו בחירת סוכן פנסיוני.

חשוב לדעת

 • חובתו של המעסיק לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני חלה גם אם העובדת לא בחרה בסוג הביטוח, וגם אם העובדת לא מעוניינת או אף מסרבת לעריכת ביטוח כזה.
אזהרה
מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח פנסיוני של העובדת חושף את עצמו לתביעות עתידיות, ואף עשוי להיות חייב בתשלום קצבאות פנסיה או קצבאות שאירים שהעובדת או שאיריה היו יכולים להיות זכאים להן אילו העובדת היתה מבוטחת.
 • החובה לערוך ביטוח פנסיוני לעובדת היא בנוסף על החובה לשלם עבורה דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית.
 • בדרך כלל לא ניתן לבצע הפקדות רטרואקטיביות לביטוח פנסיוני, ולכן חשוב להפקיד את ההפרשות השוטפות מדי חודש, על פי המועדים שפורטו למעלה.
 • מעסיק שלא מעביר בזמן את הכספים לביטוח הפנסיוני עשוי להיחשב כמי שמלין את השכר ואף מסתכן בביצוע עבירה פלילית. למידע נוסף ראו העברת כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות על ידי המעסיק.
 • אם המעסיק מפר את חובתו בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים