הקדמה:

עובדי קבלן / חברות כוח אדם במגזר הפרטי זכאים לביטוח פנסיוני בתנאים משופרים החל מהחודש העשירי להעסקתם
במהלך 9 חודשי העבודה הראשונים הם זכאים לביטוח פנסיוני באותם תנאים של שאר העובדים השכירים במשק
אם המעסיק מפר את חובתו בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאותם של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם)
למי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות) ישנן זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן כוח אדם (עובדים המועסקים ע"י חברות כוח אדם) ועובדים בפועל במגזר הפרטי, זכאים לביטוח פנסיוני משופר בהשוואה לעובדים שכירים רגילים, וזאת החל מהחודש העשירי להעסקתם ע"י אותו קבלן או באותו מקום עבודה.

 • במהלך 9 חודשי העבודה הראשונים לעבודתם, זכאים עובדי קבלן במגזר הפרטי לביטוח פנסיוני באותם תנאים ובאותם שיעורי הפרשות שזכאי להם כל עובד שכיר אחר, כלומר:
  • אם מדובר בעובד שלא היה לו ביטוח פנסיוני לפני תחילת העסקתו בחברת כוח האדם, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני החל מהחודש השביעי להעסקתו (כלומר לאחר 6 חודשי העסקה).
  • אם היה לעובד ביטוח פנסיוני קודם, הוא יהיה זכאי רטרואקטיבית לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון לעבודה. התשלום הראשון יועבר בפועל כעבור 3 חודשי העסקה (או לפני תום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, אלא אם נציבות מס הכנסה תאשר לחברה להפריש שלא בגין השנה השוטפת).
 • אחרי 9 חודשי עבודה אצל הקבלן או אצל המעסיק בפועל חייב הקבלן לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני מקיף, כאשר העובד רשאי לבחור בין קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים ובשיעורי הפרשות המפורטים בהמשך.

שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני במהלך 9 חודשי העבודה הראשונים

טיפ
בחלק מענפי העבודה קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה, הקובעים שיעורי הפרשות גבוהים יותר מאלו המפורטים להלן. למידע נוסף ראו הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני.
החל מיום הפרשות המעסיק הפרשות העובד הפרשות המעסיק לפיצויים סה"כ הערות
01.01.2017 6.5% 6% 6% 18.5%
 • ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים. אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.
 • אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:
  • חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.
  • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
  • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
01.07.2016 6.25% 5.75% 6% 18%
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016,
  • ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
  • למרות זאת, אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016, אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:
  • חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.
  • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
  • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.25%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
01.01.2014 6% 5.5% 6% 17.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2013 5% 5% 5% 15% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים.
 • עד יוני 2016 - ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים למעט חלק מתוספות שכר המפורטות בהמשך) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021), לפי הנמוך מבין השניים. כלומר, אם שכרו של העובד נמוך מהשכר הממוצע במשק, חובת המעסיק היא להפריש את חלקו מתוך שכרו של העובד בפועל ואם שכרו של העובד גבוה מהשכר הממוצע במשק, חובת המעסיק היא להפריש את חלקו מתוך השכר הממוצע ולא מתוך שכרו של העובד בפועל. יחד עם זאת, מעסיק רשאי להחליט להיטיב עם העובד ולהפריש את הסכומים לביטוח הפנסיוני מתוך שכרו של העובד בפועל, גם כאשר שכר זה גבוה מהשכר הממוצע במשק.
  • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין הפרשות לביטוח פנסיוני הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב שכר לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
  • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני.
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016, יחושבו ההפרשות באותו אופן, אולם אם בהסכם העבודה נקבע "שכר קובע" שהוא גבוה יותר, יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני מתוך השכר הקובע שנקבע בהסכם.
דוגמה
 • עובד משתכר 11,751 ש"ח (ברוטו) בחודש. סכום זה גבוה מהשכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2021).
 • לפי צו ההרחבה, על המעסיק לחשב את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי הנמוך מבין השניים, כלומר ההפרשות יבוצעו מתוך השכר הממוצע במשק ולא מתוך שכרו של העובד.
 • למרות זאת, אם בהסכם העבודה נקבע כי השכר הקובע לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני יהיה שכרו של העובד (11,751 ש"ח), על המעסיק לבצע את ההפרשות מתוך שכר זה ולא מתוך השכר הממוצע במשק.
 • בכל מקרה, עובדים שחלים עליהם הסדר פנסיוני מכח צו ההרחבה הפנסיוני והסדר פנסיוני מכח הסכם קיבוצי זכאים להסדר המיטיב מביניהם.
 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את החלק של העובד בהפרשות מעבר לשיעור ההפרשות המפורט בטבלה לעיל. למידע נוסף ראו הגדלת הפרשות העובד לביטוח פנסיוני.

 • שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני לאחר 9 חודשי עבודה

  • החל מהחודש העשירי לעבודה זכאי עובד הקבלן להפרשות לביטוח הפנסיוני בשיעורים הבאים:
  קרן פנסיה או קופת גמל
  (עד משכורת יוני 2016 כולל)
  קרן פנסיה או קופת גמל

  (החל ממשכורת חודש יולי 2016 עד משכורת דצמבר 2016)

  קרן פנסיה או קופת גמל

  (החל ממשכורת חודש ינואר 2017)

  ביטוח מנהלים
  בסך הכל יופרשו לביטוח 17.5% משכר העובד 18% משכר 18.5% משכר העובד כ-20% משכר העובד
  מהם על חשבון החברה 12% 12.25% 12.5% משכר העובד 13.33% + עד 2.5 לכיסוי ביטוח נכות
  על חשבון העובד 5.5% 5.75 6% 5%


  • חישוב הסכומים שצריך להפריש לביטוח נעשה לפי אחוזים מן השכר הפנסיוני. כלומר, השכר ברוטו בלי שעות נוספות ובלי נסיעות.

  מי זכאי?

  תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי ע"י המעסיק.
  דוגמה
  • מעסיק שלא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד במשך כל תקופת העבודה או בחלקה.
  • העובד הגיע לגיל פרישה, או שנגרמה לו נכות ואובדן כושר עבודה, וקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים מסרבים לשלם לעובד קצבה שכן הוא אינו מבוטח.
  • העובד רשאי לתבוע מהמעסיק את כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבל מהביטוח הפנסיוני אילו המעסיק הפריש את כל הסכומים במועד, כמו קצבת פנסיית נכות (אם נגרמה לו נכות) או קצבת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ועד סוף החיים.
  • אם המעסיק ניכה את חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר, אך עיכב או לא העביר כלל את התשלומים אל הגוף המוסדי שבו מתנהל החשבון הפנסיוני של העובד, הוא עשוי להיחשב כמי שמבצע הלנת שכר ואף עבירה פלילית, וניתן להטיל עליו פיצויי הלנת שכר או עונשי מאסר או קנס.
  • למידע נוסף ראו העברת כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות על ידי המעסיק.


  חשוב לדעת

  • אם תנאי הביטוח הפנסיוני הכלליים במשק ישופרו ויטיבו עם העובדים בהשוואה לתנאים הנ"ל, יהיו עובדי הקבלן זכאים לתנאים המשופרים ולא לתנאים המפורטים לעיל.
  • עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים לביטוח פנסיוני בתנאים הרגילים הקבועים לכלל העובדים במשק. אולם אם במקום העבודה שבו הם מועסקים בפועל זכאים העובדים הישירים לביטוח פנסיוני משופר, יהיו גם עובדי הקבלן זכאים לתנאים המשופרים.

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

  ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

  מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
  רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
  מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

  חקיקה ונהלים