אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מטופלים הזקוקים למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר, בהתאם לתנאים שיפורטו
מעסיקי עובדים זרים מחויבים להעניק לעובדיהם תנאי העסקה בהתאם לחוק


מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן שאין בו שירותי סיעוד, או באשפוז יום), הזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • מימון העסקתו של העובד הזר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.

מי זכאי?

 • היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה במהלך כל ימות השבוע (מי שזקוקים לעובד במשרה חלקית, או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע, יוכלו להיעזר בעובד ישראלי).
 • בנוסף, צריכים להתקיים תנאי הזכאות המפורטים בטבלה הבאה, בהתאם לקבוצות האוכלוסייה השונות:
אוכלוסיות זכאים קבוצה באוכלוסייה תנאי הזכאות
אזרחים ותיקים מי שהגיעו לגיל פרישה מעבודה מתגוררים בקהילה (כולל בית דיור מוגן), ולא במסגרת מוסדית ועונים על אחד מאלה:
 • בבדיקה להערכת תלות הם צברו 4.5 נקודות תלות (ADL), או 4 נקודות תלות בתוספת ניקוד שניתן להם כבודדים (נחשב כחצי נקודה).
 • בבדיקה להערכת תלות נמצא כי הם זכאים להשגחה חלקית, כלומר לפחות חצי נקודה בסעיף "השגחה", בתוספת ניקוד שניתן להם כבודדים.
 • על-פי החלטת ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי שדנה בערעור לגבי גמלת סיעוד, אושרה להם זכאות לגמלת סיעוד ברמה 5 או רמה 6, גם ללא מבחן תלות.
קשישים מגיל 85 ומעלה שאינם עונים על תנאי הזכאות שצוינו למעלה
 • על-פי מסמכים רפואיים עדכניים מצבם הרפואי מצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
 • הנסיבות ייבחנו על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.
קשישים מעל גיל 90 צברו לפחות 4 נקודות במבחן התלות.
חולי סרטן מי שזקוקים להשגחה במשך רוב שעות היממה.
חולים שעומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי מי שקיבלו מכתב עם אבחנה רפואית המציינת את הצורך ברצף טיפולי.
בוגרים (מגיל 18) מקבלי קצבת שירותים מיוחדים. קבלת הקצבה מקנה את הזכאות להיתר.
מי שתביעתם לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה בשל גובה הכנסותיהם, או כי בחרו לקבל גמלת ניידות במקום הקצבה. יש להגיש אל אגף ההיתרים- ענף סיעוד בקשה ל"חידוש דיון" במוסד לביטוח לאומי.
נכי עבודה הם מוכרים על-ידי המוסד לביטוח לאומי כנכי עבודה ברמה של "סיוע מרובה" (בעבר "תלוי בזולת") או "תלוי בזולת" (בעבר "סיעודי").
נכי צה"ל
 • נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות על-ידי ועדת מלווים במשרד הביטחון.
 • אם הם זכאים לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות נוספת או סיעוד, ניתן לבקש היתר בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים של קבוצת הגיל שלהם, גם ללא זכאות ל-17 שעות ליווי.
הורים שכולים ואלמנות צה"ל. יש לצרף לבקשה אישור על כך שנמצאים בטיפול אגף השיקום במשרד הביטחון ומסמכים רפואיים המעידים על המצב הבריאותי.
נפגעי פעולות איבה
 • נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות על-ידי ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי.
 • אם בם זכאים לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות נוספת או סיעוד, ניתן לבקש היתר בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים של קבוצת הגיל שלהם, גם ללא זכאות ל-17 שעות ליווי.
ילדים מקבלי גמלת ילד נכה בשיעור של 100%.

שני מטופלים המתגוררים יחד

 • כיום לא ניתן לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך טיפול בשני מטופלים המתגוררים באותו בית, וזאת בשל החשש לטיפול לקוי במי שזקוקים לטיפול במשך רוב שעות היום, ולעומס טיפולי בלתי סביר על העובד.
 • עם זאת, פעולות שעובד זר מבצע באופן טבעי עבור בן משפחה המתגורר עם מטופל שקיבל היתר, והן פעולות טפלות ומשניות לטיפול עצמו, לא ייחשבו כהפרה של ההיתר או של החוק כל עוד לא מדובר במצב היוצר עומס טיפולי על העובד.
 • במקרים שבהם בעל היתר העסקה נפטר, בן משפחה שהתגורר עמו יהיה רשאי להמשיך להעסיק את העובד הזר גם אם עברו 63 חודשים מכניסת העובד לארץ, אם בן המשפחה יענה בעצמו על תנאי הזכאות לקבלת היתר העסקה (החוק אמנם מתייחס להישארות העובד הזר לצורך טיפול באותו מטופל, אך רשות האוכלוסין מחשיבה שני בני משפחה המתגוררים יחד כיחידה אחת לעניין העסקת העובד הזר).

תהליך מימוש הזכות

הארכת תוקף היתר ההעסקה

 • לצורך הארכת היתר שניתן להעסקת עובד זר יש לפנות לאגף היתרים - ענף הסיעוד 60 יום לפני מועד פקיעת תוקפו.
 • קשישים מעל גיל 85 וכן נכי צה"ל זכאים להארכת היתר ההעסקה ללא בדיקות נוספות, בתנאי שלא השתנו נסיבות חייהם הרלוונטיות (כגון, מעבר למגורים במסגרת מוסדית).
 • ילדים נכים זכאים להארכת היתר ההעסקה ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  • הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
 • למידע נוסף ראו הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

חשוב לדעת

 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור מישהו אחר, אפילו אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, היא הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על הוראות החוק.
 • יש לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
 • במקרים שבהם המטופל זכאי לגמלת סיעוד והוא בוחר להעסיק את העובד הזר במקביל להעסקתו על ידי חברת סיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקת העובד, בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.
 • לאזרחים ותיקים שלא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, ייערך מבחן תלות מטעם אגף ההיתרים במסגרת הגשת הבקשה להעסקת עובד זר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • נוהל מס' 9.2.0002- הטיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

הרחבות ופרסומים