אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
במסגרת הליך פשיטת הרגל, הנאמן מוכר את הנכסים של החייב לצורך פירעון חלקי של חובות החייב
כתוצאה מהמימוש, מחלק הנאמן דיבידנד לנושים
על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה עם מימוש נכסיו
אי שיתוף פעולה עם מימוש הנכסים עלול להביא לביטול ההליך או, אם כבר ניתן צו הפטר, לביטול הצו


מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל הינו שלב בהליך פשיטת הרגל בו הנאמן, בפיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט, מוכר ומפרק את הנכסים של החייב אשר ניתן על פי דין לחלקם לצורך פירעון חלקי של חובות החייב באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.

נכסים שניתן למכור ולחלק

 • מלבד נכסים שאסור לממש, כל נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה:
  • כל נכס ששייך לחייב מתחילת פשיטת הרגל (מאז מעשה פשיטת הרגל הראשון).
  • כל נכס שרכש או שניתן לחייב עד להפטר.
  • כספי קופת גמל - הנאמן יכול לפדות כספי קומת גמל של החייב:
   • רק באישור בית המשפט.
   • לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.
   • אם מדובר בכספי קופת גמל למטרת קצבה וטרם הגיע המועד לתשלום הקצבה, בית המשפט לא יאשר את פדיונם על ידי הנאמן.
  • כספי תוכנית חיסכון - הנאמן יוכל לפדות כספים המגיעים לחייב מתוכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונם:
   • רק באישור הכונס הרשמי.
   • לאחר שניתנה לחייב הזדמנות להשמיע טענותיו.
  • זכויות רכושיות שיש לחייב, כגון זכות של החייב בחוזה או חוב שצד שלישי חב לחייב.
  • מיטלטלין (נכסים ניידים) שהיו בתחילת פשיטת הרגל בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו (בהסכמת הבעלים) והחייב היה ידוע כבעל המיטלטלין.
  • אם החייב זכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), אזי בהתאם להנחיית הכונס הרשמי היא כי יש להימנע ממימוש המענק (מלבד לצורך תשלום חוב מזונות).

שלבי ההליך

 • פעולות הנאמן למימוש נכסי החייב נמצאות תחת פיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט.

ביטול הענקות

 • הענקת נכס היא מסירת נכס בחינם או בעד סכום נמוך משוויו בתקופה שקדמה להליך פשיטת הרגל.
  • הענקת נכס על ידי החייב אינה מחייבת קיומה של כוונת תרמית או כוונה להבריח נכסים מפני הנושים.
 • לנאמן יש סמכות, בהתקיים תנאים מסוימים, לפנות לבית המשפט כדי לבטל הענקות שנתן החייב לפני פשיטת הרגל, ולממש את הנכסים.
 • התנאים לביטול הענקה:
  • אם ההענקה בוצעה עד שנתיים לפני מועד פשיטת הרגל - ההענקה בטלה באופן אוטומטי.
  • אם ההענקה בוצעה בין שנתיים ל-10 שנים לפני מועד פשיטת הרגל - ההענקה תבוטל אם במועד ההעברה החייב כבר היה חדל פירעון ולא היה ביכולותיו לשלם את חובותיו לנושיו גם ללא הרכוש אשר הועבר.
 • ניתן לבטל הענקה אף אם הנכס המוענק אינו מוחזר אלא רק התמורה עבורו או נכס אחר שנרכש בתמורה לנכס המוענק.
 • חריגים לביטול הענקות - נסיבות בהן ההענקה לא תבוטל:
  • העברה בשל נישואין.
  • העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.
  • מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.

פעולות למימוש הנכסים

תפיסת נכסים

 • הנאמן יקח לרשותו:
  • את הפנקסים והמסמכים של החייב.
  • כל נכס מנכסי החייב שניתן למסירה ביד.
 • כל אדם המחזיק בנכס של החייב אשר הנאמן דורש שיימסר לו חייב לעשות זאת. אי מסירת נכס לנאמן מהווה עבירה.
 • על פי הוראת בית המשפט ניתן לתפוס נכסי חייב גם אם נדרש לשם כך לפרוץ למקום בו הנכס אמור להימצא.
 • בית המשפט עשוי להוציא צו חיפוש לביצוע על ידי שוטר או פקיד בית משפט כדי לאתר נכס מוסתר.

ויתור על נכס מכביד

 • הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לוותר על נכס מכביד.
דוגמה
 • מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים.
 • מניות של חברות שלא נפרעו במלואן.
 • חוזים ללא ריווח.
 • נכס שלא ניתן למכרו מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.
 • מרגע שוויתר הנאמן על הנכס, לחייב אין בו זכויות וחובות.
 • דוגמה
  • החייב הוא שותף בבעלות של חלקת מקרקעין קטנה שמיועדת לשימוש חקלאי.
  • בחלקה לא נעשה שימוש חקלאי שנים רבות, וגורמים שונים החלו לזרוק בה פסולת תעשייתית.
  • הנאמן מגיש לבית המשפט בקשת ויתור על המקרקעין כנכס מכביד, והבקשה מאושרת.
  • לאחר אישור הבקשה, לחייב אין זכויות במקרקעין (למשל, הוא לא יכול למכור או להשכיר את חלקו), ואין לו חובות במקרקעין (למשל, לשלם מס בגין החלקה או לפעול לסילוק הפסולת התעשייתית).
 • אם צד שלישי נפגע כתוצאה מהוויתור, הוא נהיה לנושה של החייב, ויהיה לו חוב בר תביעה בפשיטת הרגל.
 • מימוש וניהול נכסים

  • בסמכות הנאמן:
   • למכור את נכסי החייב, במכירה פומבית או כחוזה פרטי.
   • להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכרם חלקים חלקים.
   • בהסכמת הכונס הרשמי, לנהל את עסקו של החייב, במידה הדרושה לפירוקו המועיל.
   • בהסכמת הכונס הרשמי, לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי החייב ולהתגונן בהליך כאמור.
   • למנות את החייב להיות מפקח על ניהול נכסיו או חלק מהם, או לנהל את עסקיו לטובת הנושים, או לעזור בכל דרך אחרת בניהול הנכסים.

  חשוב לדעת

  • על החייב לשתף פעולה עם הנאמן במימוש נכסיו.
  • אי שיתוף פעולה עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך בניגוד לחובת תום הלב ולהביא לביטול ההליך.
  • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
  • חייב שקיבל הפטר חייב, על אף הפטרו לסייע לפי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם.
  • אי סיוע כאמור מהווה עבירה ועלול להביא לביטול ההפטר.
  • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים