הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי
מבוטח יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
בקרנות פנסיה חשוב להתחיל בביצוע התשלומים לפני שחלפו 5 חודשים מהמועד האחרון שבו בוצעה הפקדה כלשהי לביטוח הפנסיוני, ובביטוח מנהלים - לפני שחלפו 3 חודשים מההפקדה האחרונה או בהתאם לתנאי הפוליסהשימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שפוטרו או שהכנסתם נפגעה לאחר חודש פברואר 2020

הפסקת הפרשות לביטוח הפנסיוני בעת הפסקת עבודה עשויה להביא לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו (כמו צבירת ותק) ואף לאובדן מוחלט של זכויות מסוימות (כמו כיסוי ביטוחי - אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות).

 • כל מבוטח בקרן פנסיה, שההפרשות עבורו הופסקו (בשל הפסקת עבודה או מסיבה אחרת), זכאי ל- 5 חודשים של ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות, כפי שהיו קיימים בעת עבודתו במקום העבודה הקודם.
 • בפוליסות ביטוח של ביטוח מנהלים, נמשך הכיסוי הביטוחי בדרך כלל 3 חודשים לאחר ההפקדה האחרונה (חשוב לבדוק זאת בתנאי הפוליסה).
 • בתום 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה או בתום 3 חודשים לביטוח המנהלים נפסקים באופן מיידי הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח השאירים (בקופות גמל לרוב אין כיסוי ביטוחי אלא רכיב חיסכון בלבד ועל כן הזכויות הביטוחיות לא נפגעות).
שימו לב
הביטוח ייפסק גם אם בהמשך יופרשו סכומים רטרואקטיבית לתקופה זו על-ידי המובטח או על-ידי מעסיק חדש.
 • כמו כן תקופת האכשרה (הוותק) שצבר העובד בקרן הפנסיה תיפסק (תקופת האכשרה היא תקופה בת 60 חודשים שבה העמית אינו מבוטח בגין מחלה שקדמה להצטרפותו לקרן הפנסיה). במקרה כזה אם בעתיד (למשל עם התחלת עבודה חדשה) יבקש העובד להצטרף מחדש לקרן הפנסיה, הוא יידרש למלא הצהרת בריאות חדשה, ומאותו רגע תתחיל תקופת אכשרה חדשה, כלומר יהיה עליו להמתין 5 שנים בטרם יכלול הביטוח הפנסיוני גם כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.
 • הכיסוי הביטוחי עשוי להיפסק, גם אם בפועל התחיל העובד עבודה חדשה תוך פחות מ-5 חודשים, וזאת בכל מקרה שבו לא הועברו בפועל כספים לקרן הפנסיה במשך 5 חודשים (מה שקובע הוא המועד שבו הועברו הכספים אל קרן הפנסיה ולא חודשי העבודה הספציפיים שעבורם מועברים הכספים).
דוגמה
 • עובד סיים לעבוד במקום עבודה בתאריך 31.01.2023.
 • ההפרשות האחרונות שבוצעו לקרן הפנסיה באמצעות מקום העבודה היו בחודש פברואר (עבור משכורת ינואר).
 • העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש ב-01.05.2023.
 • מכיוון שכבר היה לו ביטוח פנסיוני קודם, חייב המעסיק החדש לבצע עבורו הפרשות לפנסיה עבור כל תקופת עבודתו החל מיומו הראשון לעבודה, כאשר התשלום הראשון נעשה כעבור 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון.
 • בהתאם לכך, ההפקדה החודשית הראשונה של המעסיק החדש תהיה בחודש אוגוסט 2023 (עבור חודשים מאי, יוני ויולי).
 • במקרה כזה מאבד העובד את זכויות הוותק שלו, מכיוון שבין מועד ההפקדה האחרונה במקום העבודה הקודם בחודש פברואר למועד ההפקדה הראשונה במקום העבודה החדש בחודש אוגוסט עברו יותר מ-5 חודשים (למרות שההפקדה בוצעה רטרואקטיבית, התקופה שבין שני מועדי ההפקדות היא שקובעת).
 • במקרה זה העובד יצטרך להתחיל לצבור מחדש ותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות, וייתכן שיצטרך למלא מחדש הצהרת בריאות ולעבור הליך חיתום.

כיצד אפשר לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שצבר העובד?

 • עובד שעבודתו הופסקה יכול להפקיד מדי חודש סכומים לקרן הפנסיה כדי לשמור על הזכויות שנצברו, ובמקרים מסויימים יכול העובד להמשיך ולצבור זכויות נוספות באמצעות הפקדות עצמאיות לקרן.
 • האפשרויות העומדות בפני המבוטח הן:
  1. לבצע הסדר ריסק (תשלומים נמוכים לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים לתקופה מוגבלת כדי להקפיא את המצב הקיים ולהבטיח כיסוי ביטוחי לתקופה זו);
  2. להפריש לביטוח הפנסיוני באופן עצמאי.

שמירה על רציפות הזכויות הקיימות באמצעות הסדר ריסק

 • עובדים שנמצאים בתקופה של בין עבודות יכולים לבצע הסדר ריסק, וכך לשמור על הכיסויים הביטוחים שצברו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים, שהיו להם בעת עבודתם הקודמת, וזאת באותו שיעור שהיה להם בתקופת העבודה.
 • תשלום הריסק הוא תשלום של סכום נמוך, השומר על רציפות הזכויות שהיו קיימות בעת הפסקת העבודה.
 • כל עוד ממשיך העובד לשלם את הריסק, הכיסוי הביטוחי (הן עבור אובדן כושר עבודה והן עבור ביטוח שאירים במקרה של מוות) שהיה תקף בעת הפסקת עבודתו ממשיך לחול. אם אירע לעמית במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים, לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).
 • לאחר שיחדש העובד את ההפקדות החודשיות (באמצעות מקום עבודה חדש או באמצעות הפקדות עצמאיות) תימשך צבירת הוותק בדיוק מהמקום שבו הופסקה לאחר ההפקדה האחרונה, והביטוח הפנסיוני (על כל חלקיו) יימשך באותם תנאים שהיו לפני הפסקת התשלומים השוטפים.
 • בקרנות הפנסיה ניתן לשלם את הריסק גם מתוך הסכומים שנצברו בחיסכון הפנסיוני.
 • במהלך תקופת הריסק לא נצברות זכויות נוספות (גם לא וותק).
 • משך התקופה שבמהלכה ניתן לשלם תשלומי ריסק מוגבל.
 • למידע נוסף ראו הסדר ריסק בביטוח פנסיוני.
שימו לב
הסדר ריסק אוטומטי זמני


צבירת זכויות נוספות באמצעות הפקדות חודשיות שוטפות באופן עצמאי

 • עובדים רשאים להמשיך להפקיד מדי חודש באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני.
 • המשך הפקדה באופן עצמאי מגדיל את החיסכון הפנסיוני וגם שומר על רציפות הזכויות (הוותק של המבוטח ממשיך לגדול, והוא ממשיך לצבור תקופת אכשרה לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות).
 • יש לבדוק מול חברת הביטוח או קרן הפנסיה את התנאים להפקדה עצמאית ואת המגבלות שחלות עליה (מבחינת גובה הסכום שניתן להפריש והיקף הכיסוי הביטוחי).
אזהרה
כאשר ממשיך המבוטח לבצע הפקדות עצמאיות, גובה הכיסוי הביטוחי יושפע מגובה ההפקדות. הפקדת סכומים נמוכים אמנם תגדיל את החיסכון הפנסיוני אך "השכר המבוטח" (השכר שעל פיו תשלם קרן הפנסיה את קצבת נכות במקרה של אבדן כושר עבודה) עשוי להיות קטן יותר מהשכר שהיה מבוטח לפני הפסקת העבודה הקודמת.
לעומת זאת, הסדר ריסק ישמור על המצב שהיה קיים בעת הפסקת ההפקדות.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל קרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, כדי להסדיר את התשלומים.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • יש לבצע את ההפקדות העצמאיות או את תשלומי הריסק בהקדם, ובכל מקרה לפני שחלפו חמישה חודשים מרגע הפסקת התשלומים השוטפים.
 • כאשר רצף הפקדות לקרן פנסיה נקטע (בשל הפסקת עבודה או כשהמעסיק הנוכחי או הקודם לא העביר את ההפקדות במועד), והמובטח לא ערך הסדר ריסק או לא בחר לבצע הפקדות עצמאיות, הקרן הופכת ללא פעילה, ודמי הניהול עשויים לעלות באופן משמעותי. מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה, כדי להסדיר את גובה דמי הניהול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.