הקדמה:

עובדים זרים זכאים לאותם תנאי עבודה שלהם זכאים עובדים ישראלים על פי חוק
השכר המשולם לעובד זר יהיה לפחות בשיעור שכר מינימום, ובנוסף לו ישולמו דמי נסיעה ודמי הבראה


עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי חוק.

 • בין היתר, זכאי עובד זר לתשלום של שכר מינימום (לכל הפחות), תשלום בגין שעות נוספות (עבור עובד סיעודי מדובר בשכר גלובלי העולה ב- 30% על שכר המינימום), תשלום דמי נסיעה ופיצויי פיטורים.

מי זכאי?

מרכיבי השכר

 • לעובד הזר ישולם שכר חודשי עד ל-9 בכל חודש, עבור החודש הקודם, הכולל את המרכיבים הבאים:
 • אם בחודש הקודם העובד שהה בחופשה, היה חולה או נעדר לרגל חג, ישולמו לו בהתאם לתנאים:
 • דמי הבראה - עובד שסיים שנת עבודה אחת, זכאי לתשלום שנתי חד פעמי של דמי הבראה (378 ש"ח ליום) כפול מספר הימים, בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה:
  • עבור השנה הראשונה במקום העבודה - 5 ימים
  • עבור השנה השנייה והשלישית במקום העבודה - 6 ימים
  • עבור השנה הרביעית ועד העשירית במקום העבודה - 7 ימים
 • דמי כיס - מקובל לשלם לעובד זר דמי כיס שבועיים בגובה 100 ש"ח, לקראת היציאה ליום החופשי שלו (גם אם אינו יוצא ליום חופשי). סכום זה מהווה חלק משכר הברוטו של העובד וניתן לקזז אותו מהשכר החודשי. התשלום השבועי אינו מחויב על-פי חוק.

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחוייבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלום עבור מגורים הולמים ותנאים נלווים, תשלום עבור ביטוח רפואי וסכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה. סך הניכויים לא יעלה על 25% משכר העובד. לפרטים נוספים ראו ניכויים מותרים משכר עובד זר.
 • מעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין החזרי אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד זר, אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

חוזה עבודה

 • המעסיק מחוייב להתקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה מפורט בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין.
 • על המעסיק למסור לעובד הזר העתק של החוזה, בו חייבים להופיע מספר סעיפים.
 • לפרטים נוספים ראו חוזה עבודה לעובד זר.

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים


תודות