החל מיום 01.04.2024 שכר המינימום הוא 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-32.30 ₪ לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד


עובדי בניין זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • החל מיום 01.04.2024 שכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה או עובדי שיפוצים או מפעילי עגורן צריח (מנופאים) זהה לשכר המינימום של כלל העובדים במשק והוא עומד על 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-32.30 ₪ לשעה.
 • עד מועד זה שכר המינימום לעובדים אלה עמד על פי צו ההרחבה בענף הבנייה על 5,600 ₪ לחודש ו- ל 30.76 ₪ לשעה (לפי החישוב 5,600/182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד.
 • עובד בניין במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
אזהרה
דף זה מתמקד בשכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה או עובדי שיפוצים או מפעילי עגורן צריח (מנופאים)

.

שכר המינימום לעובד בניין החל מיום 01.12.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של עובד בניין החל מיום 01.12.2017, בהתאם לדרגה של העובד:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,880.02 ₪ החל מה- 01.04.2024 (עד למועד זה 5,600 ₪) 32.30 ₪ החל מיום 01.04.2024 (עד מועד זה 30.76 ₪)
2 5,880.02 ₪ החל מה- 01.04.2024 (עד למועד זה 5,700 ₪) 32.30 ₪ החל מיום 01.04.2024 (עד מועד זה 31.31 ₪)
3 5,880.02 ₪ החל מה- 01.04.2024 (עד למועד זה 5,800 ₪) 32.30 ₪ החל מיום 01.04.2024 (עד מועד זה 31.86 ₪)
4 6,100 ₪ 33.51 ₪
5 6,500 ₪ 35.71 ₪
6 6,800 ₪ 37.36 ₪
7 7,100 ₪ 39.01 ₪
8 7,500 ₪ 41.20 ₪

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו,לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה אינו כולל תוספות אשר אסור לכלול אותם במסגרת שכר המינימום ויש לשלמם בנוסף לשכר המינימום לדוגמה: שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות של העובד, עד דרגה 3 הינו אוטומטי:
 • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל, ולא על פי שנות הוותק אצל מעסיק מסויים.
  • בסעש (ת"א) 794-02-20 פסק בית הדין האזורי לעבודה כי את הוותק של 3 שנים לצורך קידום בדרגה יש לחשב לעובדי בניין לפי ימי עבודה בפועל (כולל ימי היעדרות בשכר) ולא לפי תקופת עבודה ברוטו (כפי שיש לחשב לעובדי שיפוצים).
  • מהאמור לעיל עולה שקידום בדרגה לעובד בניין המועסק 6 ימים בשבוע יתבצע אם יש לעובד 900 ימי עבודה מדווחים (300 ימי עבודה בשנה), ולעובד בניין המועסק 5 ימים בשבוע אם יש לעובד 783 ימי עבודה מדווחים (261 ימי עבודה בשנה).
  • יחד עם זאת, בית הדין ציין כי פסיקה זו תחול על התיק הנדון תוך הותרת השאלה העקרונית:" כיצד יש לחשב את הוותק לצורך קידום בדרגה" להזדמנות אחרת בה ניתן יהיה לקבל את עמדתם המלאה של הצדדים ליחסים הקיבוציים.
  • אשר על כן ובהיעדר פסיקה של בית הדין הארצי בנושא זה, אין עדיין הלכה מחייבת בשאלה זו.
 • מניין 3 השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף).
דוגמה
 • עובד החל לעבוד במשרה מלאה בענף הבנייה (300 ימים בשנה) ב 01.01.2009, בדרגה מס' 1.
 • ב 11.08.2013 ( 3 שנים מיום 11.08.2010), התקדם העובד לדרגה 2.
 • ב 11.08.2016 ( 3 שנים מיום 11.08.2013) התקדם העובד לדרגה 3.
 • על עובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, אשר מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, להציג בפני המעסיק החדש אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לוותק שלו בענף.
 • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, רטרואקטיבית 60 ימים ממועד הצגת האישור.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,940.01 ₪ (לפי החישוב: 1/2 × 5,880.02).
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 4,199 ₪ (לפי החישוב: 130 × 32.3).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תשלום השכר לעובדים פלסטינים


נתוני עבר

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 01.11.2016 ועד ליום 31.11.2017.2017

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,200 ₪ 28.57 ₪
2 5,400 ₪ 29.67 ₪
3 5,700 ₪ 31.31 ₪
4 6,000 ₪ 32.96 ₪
5 6,300 ₪ 34.61 ₪
6 6,600 ₪ 36.26 ₪
7 7,050 ₪ 38.73 ₪
8 7,250 ₪ 39.83 ₪

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 01.11.2015 ועד ליום 31.10.2016

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,100 ₪ 28.02 ₪
2 5,300 ₪ 29.12 ₪
3 5,600 ₪ 30.76 ₪
4 5,900 ₪ 32.41 ₪
5 6,200 ₪ 34.06 ₪
6 6,500 ₪ 35.71 ₪
7 6,800 ₪ 37.36 ₪
8 7,000 ₪ 38.46 ₪

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות