מטופלים הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור לקבל את דמי הגמלה בכסף ולהעסיק עובד זר בעצמם או בהסדר שבו חברת הסיעוד מעסיקה את העובד הזר בחלק מהמשרה, ואילו המטופל מעסיק אותו בחלק הנותר של המשרה
במקרה של העסקת העובד על ידי חברת הסיעוד במקביל להעסקתו על ידי המטופל, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בתשלומים הקשורים להעסקת העובד בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו
כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) חייב לשלם את חלקו בכל אחד מרכיבי השכר של העובד בלי קשר לסכום שמשלם המעסיק האחר


מטופל יכול להעסיק עובד זר בסיעוד באופן בלעדי (כלומר המטופל הוא המעסיק היחיד ומשלם לבדו את השכר והתשלומים הנלווים) או להעסיק אותו בחלק מהמשרה כשחברת הסיעוד מעסיקה אותו בחלק הנותר.

 • מטופלים הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור אם לקבל את דמי הגמלה בכסף ולהעסיק עובד זר בעצמם, או להעסיק את העובד באופן חלקי כאשר חברת הסיעוד מעסיקה אותו בחלק הנותר של המשרה.
 • כאשר המטופל זכאי לקצבת סיעוד והוא בוחר להעסיק את העובד הזר במקביל להעסקתו על ידי חברת סיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקת העובד בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה שמשויך לו.
שימו לב
על המטופל לשלם את חלקו בכל אחד מרכיבי השכר לפי אחוז ההעסקה המשויך לו ללא קשר לסכום ששילמה חברת הסיעוד. גם אם חברת הסיעוד שילמה לעובד סכומים מעבר לנדרש בחוק, על המטופל חלה חובה לשלם את מלוא חלקו.
גם חברת הסיעוד חייבת לשלם לעובד את חלקה בתשלומי השכר והתנאים הנלווים לפי חלקה בהעסקתו ובלי קשר לסכומים ששולמו לו על ידי המטופל.
 • התשלום עבור שעות עבודתו של העובד במנוחה השבועית חל על המטופל בלבד, וחברת הסיעוד אינה מחויבת בתשלום זה.

מי זכאי?

 • מטופל הזכאי לגמלת סיעוד אשר בחר בהסדר שבו חברת הסיעוד מעסיקה את העובד הזר בחלק מהמשרה, והוא מעסיק אותו בחלקה השני של המשרה.

קביעת היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד ולמטופל

 • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר השעות השבועיות שהמטופל זכאי להן במסגרת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי (ראו רמות הגמלה), ואילו היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מ-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה א' (9.75 שעות שבועיות של טיפול מהמוסד לביטוח לאומי). שעות אלה, המהוות 23% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 77% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 77% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 23% הנותרים.
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה 1 (9 שעות שבועיות של טיפול מהמוסד לביטוח לאומי). שעות אלה, המהוות 21% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 79% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 79% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 21% הנותרים.
דוגמה
 • למבוטח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד ברמה 2.
 • כמעסיק של עובד זר הוא זכאי ל-10 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 24% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 76% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 76% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 24% הנותרים.
דוגמה
 • למבוטח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד ברמה 3.
 • כמעסיק של עובד זר הוא זכאי ל-14 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 1/3 ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 2/3 מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 2/3 מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום ה-1/3 שנותר.
דוגמה
 • למבוטח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד רמה 4.
 • כמעסיק של עובד זר הוא יהיה זכאי ל-17 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 40.5% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל יממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 59.5% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 59.5% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 40.5% הנותרים.
דוגמה
 • למבוטח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד ברמה 5.
 • כמעסיק של עובד זר הוא זכאי ל-22 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 52.4% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 47.6% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 47.6% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד וחברת הסיעוד אחראית לתשלום 52.4% מהתשלומים.
דוגמה
 • מבוטח זכאי לגמלת סיעוד רמה 6.
 • כמעסיק של עובד זר הוא זכאי ל-26 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 62% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 38% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 38% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 62% הנותרים.

התשלומים שחברת הסיעוד והמטופל צריכים לשלם

דוגמה
במקרה שחלקה של חברת הסיעוד בהעסקת העובד הוא 38% וחלקו של המטופל בהעסקה הוא 62%, חברת הסיעוד תשלם 38% והמטופל ישלם 62% מהתשלומים המגיעים לעובד (כגון דמי מחלה, דמי חגים, ביטוח פנסיוני וכו').

הפרשות לפנסיה וקופת פיצויים

 • על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, על המעסיק חלה חובה להפריש לעובד כספים עבור פנסיה וקופת פיצויים. החל מ-01.01.2017 עומדים שעורי ההפרשות החלים על המעסיק על 6.5% עבור פנסיה ו-6% עבור פיצויים. לעיון בשיעור ההפרשות במועדים השונים ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקת העובד בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה והשכר המשויך לו.
שימו לב
על המטופל לשלם את חלקו בהפרשות לביטוח פנסיוני לפי אחוז ההעסקה המשויך לו ללא קשר לסכום ששילמה חברת הסיעוד. גם חברת הסיעוד חייבת לשלם לעובד את חלקה בתשלומי הביטוח הפנסיוני לפי חלקה בהעסקתו ובלי קשר לסכומים ששולמו לו על ידי המטופל.
 • מאחר ואי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה עבור עובדים זרים, חלה הלכת "הביצוע בקירוב". בהתאם להלכה זו, המטופל ישלם לעובד בסיום יחסי העבודה פיצוי בגובה ההפרשות שחלות עליו לביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים, בהתאם לצו ההרחבה וחלקו היחסי בהעסקת העובד.
 • חברות הסיעוד צריכות להפריש את חלקם לפיקדון מיוחד בבנק מזרחי טפחות, שיעמוד לרשות העובד בסיום עבודתו.
 • יש להדגיש כי על המטופל לשלם את חלקו בפיצויי הפיטורים לפי אחוז ההעסקה המשויך לו ללא קשר לסכום ששילמה חברת הסיעוד. גם אם חברת הסיעוד שילמה לעובד סכומים מעבר לנדרש בחוק, על המטופל חלה חובה לשלם את מלוא חלקו בהתאם לדין. גם חברת הסיעוד מחויבת לשלם את חלקה פי החוק בלי קשר לסכומים ששילם המטופל.
דוגמה
 • חברת הביטוח מפרישה מדי חודש 8.33% משכר העובד לרכיב הפיצויים (במקום 6% בהתאם לקבוע בצו ההרחבה)
 • העובדה שחברת הביטוח מפרישה יותר מהמינימום הקבוע בצו ההרחבה, אינה פוטרת את המטופל מלהפריש מדי חודש 6% משכר העובד לרכיב הפיצויים.
 • באופן דומה, אם המטופל בחר להפריש מדי חודש 8.33% לרכיב פיצויים (במקום6%), חברת הסיעוד עדיין חייבת לשלם לפחת 6% מדי חודש ואינה רשאית להפחית את התשלומים שלה בהתבסס על התשלומים העודפים ששילם המטופל.

תשלום דמי הבראה ודמי חופשה

דוגמה
מטופל המקבל גמלת סיעוד רמה 6
 • חברת הסיעוד מממנת 62% מהמשרה המלאה של העובד הזר, והמטופל מממן 38% מהמשרה.
 • לאחר שנת העסקה זכאי העובד ל-5 ימי דמי הבראה בסך כולל של 2,090 ₪.
 • על חברת הסיעוד לשלם 62% מערך דמי ההבראה ובסה"כ 1,295.8 ₪.
 • על המטופל לשלם 38% מערך דמי ההבראה ובסה"כ 794.2 ₪.
 • לעתים חברות הסיעוד משלמות את חלקן בדמי הבראה או בדמי חופשה בתשלומים חודשיים (ולא בתשלום אחד), כחלק מהשכר החודשי המשולם על ידיהן.
  • כתוצאה מכך, השכר החודשי המשולם על ידיהן עשוי להיות גבוה מאחוז המשרה המשויך להן.
  • גם במקרה זה אסור למטופל להקטין את חלקו של בתשלום שכרו של העובד, ועליו לשלם את שכרו של העובד בהתאם לאחוז המשרה המשויך לו, גם אם סך השכר המשולם לעובד מהחברה והמטופל יחד גבוה מהשכר הבסיסי החודשי שאמור להיות משולם לו, שכן הסכום הכולל במקרה זה מכיל בתוכו גם תשלום של חברת הסיעוד עבור דמי ההבראה או דמי החופשה.
דוגמה
חברת סיעוד משלמת לעובד את דמי ההבראה בתשלומים חודשיים כחלק מהשכר החודשי.
 • חברת סיעוד שחלקה בהעסקת העובד עומד על 62% (גמלת סיעוד דרגה 6) משלמת לעובד, לאחר שנה, את חלקה בדמי הבראה בסך 1,295.8 ₪ (ראו דוגמה קודמת), ב-12 תשלומים חודשים בסך 107.98 ₪ לחודש.
 • כתוצאה מכך משלמת חברת הסיעוד לעובד מדי חודש שכר חודשי הגבוה מחלקה בשכרו החודשי הבסיסי של העובד:
  • שכר הבסיס שעל חברת הסיעוד לשלם לעובד הוא 62% משכר הבסיס ברוטו של העובד, כלומר 3,454.49 (לפי חישוב 5,571.75 X‏ 62%).
  • דמי הבראה בסך 107.98
  • סה"כ שילמה החברה לעובד בכל חודש 3,562.47ש"ח (במקום 3,454.49 ₪).
 • על המטופל להתעלם מדמי ההבראה ששילמה חברת הסיעוד, ולשלם לעובד את חלקו בהעסקה (38% משכר המינימום), כלומר 2,117.27 ₪ (לפי חישוב 5,571.75 X‏ 38%) ולא להשלים את הסכום הכולל ששילמה חברת הסיעוד לשכר העובד הבסיסי.
 • בחודשי הקיץ על המטופל לשלם לעובד את חלקו בתשלום דמי ההבראה בסך 794.2 ₪ (שהם 38% מדי ההבראה השנתיים.
דוגמה
חברת סיעוד משלמת דמי חופשה באופן שוטף לשכר החודשי
 • חברת סיעוד שחלקה בהעסקת העובד עומד על 62% (גמלת סיעוד דרגה 6) משלמת מדי חודש לעובד תוספת של 4% בתור דמי חופשה.
 • כתוצאה מכך היא משלמת לעובד מדי חודש סכום חודשי העולה על הסכום שהיתה אמורה לשלם:
  • שכר הבסיס שעליה היה לשלם לעובד הוא 62% משכר המינימום - 3,454.49 (לפי חישוב 5,571.75 X‏ 62%).
  • דמי חופשה (4% מהשכר) בסך 138.18 (לפי חישוב 5,571.75 X‏ 62%*0.04).
  • סה"כ שילמה החברה לעובד בכל חודש 3,592.66 ₪ (במקום 3,454.49 ₪).
 • על המטופל להתעלם מדמי החופשה ששילמה חברת הסיעוד, ולשלם לעובד את חלקו בהעסקה (38% משכר המינימום), כלומר 2,117.27 ₪ (לפי חישוב 5,571.75 X‏ 38%) ולא להשלים את הסכום הכולל ששילמה חברת הסיעוד לשכר המינימום.
דוגמה
כאשר העובד מהדוגמה הקודמת יצא לחופשה
 • חברת הסיעוד לא תשלם לו דמי חופשה (בגובה השכר באותם ימי חופשה), ועל כן הסכום הכולל שתשלם באותו חודש יהיה נמוך יותר מחלקה בשכר. כי עבור הימים שבהם ישהה העובד בחופשה הוא לא יקבל שכר כלל מחברת הסיעוד.
 • המטופל לא יצטרך להשלים את הסכום לשכר המינימום, אלא יהיה עליו לשלם לעובד את חלקו הרגיל בשכר הבסיס (38%) כאשר עליו לשלם לעובד שכר גם עבור הימים שבהם ישהה בחופשה. על המטופל להתעלם מהעובדה שחברת הסיעוד שילמה באותו חודש סכום נמוך יותר מחלקה.
 • שימו לב: לפי החוק, לעובד יש זכות לצאת לחופשה שבמהלכה כל אחד מהמעסיקים משלם לו דמי חופשה בגובה שכר רגיל עבור הימים שבהם הוא שוהה בחופשה (כל מעסיק משלם את חלקו לפי אחוז המשרה המשויך לו). הנוהג של מעסיקים מסוימים לשלם לעובד 4% מהשכר כ"דמי חופשה" המתווספים לשכר הרגיל, במקום להוציא את העובד לחופשה בפועל ולשלם לו דמי חופשה בעת יציאתו לחופשה, הוא מנוגד לחוק.

תשלום תמורת הודעה מוקדמת

 • במקרה שהמטופל או חברת הסיעוד מפטרים את העובד ומוותרים על העסקתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, וכן אם העסקת העובד הסתיימה בנסיבות כגון אשפוז ממושך או פטירה של המטופל, יש לשלם לעובד "תמורת הודעה מוקדמת".
 • חובת התשלום נחלקת בין חברת הסיעוד למטופל (או עיזבונו), על-פי החלק היחסי של כל אחד מהם.
 • למידע נוסף ראו בזכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר (בפסקת "הודעה מוקדמת לפיטורים").

תשלום פיצויי פיטורים

 • חברת הסיעוד והמטופל יחלקו ביניהם את סכום פיצויי הפיטורים בהתאם להיקף המשרה שכל אחד מהם העסיק בו את העובד, כך שביחד ישלמו את סכום הפיטורים המלא.
דוגמה
תשלום פיצויי פיטורים לעובד שהועסק 3.5 שנים על ידי המטופל במקביל להעסקתו על ידי חברת הסיעוד
 • המטופל זכאי ל-26 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי (גמלת סיעוד רמה 6).
 • משרה מלאה כוללת 42 שעות (החל מיום 01.04.2018) והמטופל מעסיק את העובד ב-16 השעות הנותרות המשלימות למשרה מלאה ומהוות 38% מהמשרה. עבור היקף משרה זה בלבד המטופל צריך לשלם את שכרו של העובד ואת זכויותיו הסוציאליות, ובכלל זה פיצויי הפיטורים.
 • 100% פיצויי פיטורים עבור 3.5 שנים, בשכר של 5,571.75 ₪ הם 19,501.13 ₪ (לפי החישוב: 5,571.75 X‏ 3.5 שנים).
 • 26 שעות מהוות 62% ממשרתו המלאה של העובד, ולכן על חברת הסיעוד המעסיקה לשלם 62% מפיצויי הפיטורים בסך 12,090.7 ₪.
 • המטופל צריך לשלם 38% מפיצויי הפיטורים, שהם 7,410.43 ₪.
 • אם המעסיק הפריש לקופת הפיצויים רק 6% משכר העובד, או הפריש כספים לקופת הפיצויים רק עבור חלק מהתקופה, עליו להשלים את התשלום עבור פיצויי הפיטורים במועד סיום יחסי העבודה, ולשלם לעובד את פיצויי הפיטורים שלא הופרשו לקופת הפיצויים.
דוגמה
 • חברת הסיעוד הפרישה מדי חודש 8.33% משכר העובד לקופת הפיצויים.
 • המטופל הפריש מדי חודש 6% לפיצויי הפיטורים, בהתאם לצו ההרחבה.
 • חברת הסיעוד הפרישה את מלוא כספי הפיצויים עבור העובד, ועל כן אינה חייבת לשלם פיצויי פיטורים במועד סיום יחסי העבודה.
 • בעת פיטורי העובד, על המעסיק לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 2.33% משכרו של העובד, על פי חלקו של המטופל, כפול מספר חודשי עבודתו של העובד
 • למידע על אופן חישוב פיצויי הפיטורים ראו חישוב פיצויי פיטורים.

סיום העסקה מקבילה עם חברת הסיעוד ומעבר להעסקה בלעדית על ידי המטופל בעת מעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף

 • כשמטופל מחליט לעבור מגמלה בעין והעסקה מקבילה עם חברת הסיעוד, לגמלה בכסף ולהעסקה עצמית של העובד הזר, אזי למעשה חברת הסיעוד מפטרת את העובד, ויחסי העבודה בין חברת הסיעוד והעובד הזר מסתיימים, בעוד יחסי העבודה בין העובד למטופל ממשיכים.
 • במועד זה חלה חובה על חברת הסיעוד לשלם לעובד את חלקה בזכויות הכספיות המגיעות לעובד עם סיום יחסי העבודה בין הצדדים:
  • פיצויי פיטורים- עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה (שהם למעשה 1/12 או ⅓8 אחוזים מסך כל השכר השנתי שלו), בתנאי שעבד אצל אותו מעסיק לפחות שנה אחת. אם חברת הסיעוד הפרישה לרכיב הפיצויים עבור העובד במהלך תקופת העבודה 8.33% מתוך השכר החודשי שהיא שילמה לעובד, הרי שהיא מלאה בזאת את חובתה. אם חברת הסיעוד הפרישה עבור רכיב הפיצויים רק את המינימום הנדרש בצו ההרחבה (6% החל משנת 2014 ואילך, או פחות מכך בשנים שלפני כן), עליה לשלם עם סיום העסקתו של העובד אצלה את היתרה (השלמה ל-8.33% עבור על אחד מהחודשים שבהם הועסק העובד אצלה).
   • למידע נוסף על אופן חישוב השלמת הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים.
   • את סכומים הללו יש להפקיד בחשבון הבנק הייעודי בבנק המזרחי
  • השלמת הפרשות לרכיב הפנסיוני - אם חברת הסיעוד לא הפרישה במהלך תקופת העבודה את מלוא חלקה בביטוח הפנסיוני של העובד על פי הדין או על פי הסכם ההתקשרות עם המוסד לביטוח הלאומי, עליה להשלים את החסר ולהפקיד בחשבון הבנק הייעודי בבנק מזרחי את כל הסכומים החסרים. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר. אם על פי הסכם ההתקשרות עם המוסד לביטוח לאומי על חברת הסיעוד היה להפקיד רק 6% משכר העובד עבור הפנסיה, אזי בתום יחסי העבודה על חברת הסיעוד לשלם לעובד ישירות השלמת פיצוי פיטורים בגובה של 2.33% מגובה משכורתו האחרונה, כפול מספר חודשי עבודתו. אם על פי הסכם ההתקשרות עם המוסד לביטוח לאומי, התחייבה חברת הסיעוד להפריש עבור העובד 8.33% עבור פיצויי פיטורים והיא לא הפקידה את מלוא הסכום, עליה להפקיד את ההשלמה לפיצויי פיטורים בחשבון הפיקדון בבנק מזרחי, והעובד יוכל לקבל את כספי הפיצויים רק בעת עזיבתו את הארץ.
  • פדיון ימי חופשה: אם לרשותו של העובד נותרו ימי חופשה שהוא לא ניצל ב-3 השנים האחרונות, במועד סיום יחסי העבודה חלה חובה על חברת הסיעוד לשלם לעובד את חלקה עבור ימי החופשה שהוא טרם ניצל. למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.
  • פדיון ימי הבראה: עובד זכאי לתשלום דמי הבראה אם השלים שנת עבודה מלאה. אם העובד לא קיבל את מלוא דמי ההבראה עבור תקופת העסקתו, על חברת הסיעוד לשלם לעובד את חלקה בדמי ההבראה החסרים במועד סיום יחסי העבודה.
שימו לב
כשיחסי העבודה בין העובד לבין חברת הסיעוד מסתיימים עקב מעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף והעובד ממשיך לעבוד במשרה מלאה אצל אותו מטופל, חברת הסיעוד אינה חייבת, כפי הנראה, בתשלום תמורת הודעה מוקדמת לעובד ובעריכת שימוע לעובד.

במקרה שחברת הסיעוד לא תשלם לעובד את זכויותיו במועד סיום יחסי העבודה, קיים חשש שתשלומים אלה יחולו על המטופל בעת סיום יחסי העבודה בינו לבין העובד. על כן מומלץ שבעת המעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף יוודא המטופל שחברת הסיעוד אכן שילמה לעובד את כל חובותיה על פי דין.

 • אם בהמשך העובד יתפטר או יפוטר, יהיה על המעסיק (המטופל) לשלם לו את כל הזכויות המגיעות לו עבור כל תקופת העסקתו:
  • עבור התקופה שבה היה מועסק במקביל על ידי המטופל וחברת הסיעוד, על המטופל לשלם לו את חלקו היחסי בהעסקתו (ראו הסבר ודוגמאות למעלה).
  • עבור התקופה שהועסק אך ורק על ידי המטופל, יהיה המטופל חייב לשלם לעובד את מלוא זכויותיו של העובד עם סיום העסקתו.
דוגמה
 • מטופל העסיק עובד זר במקביל להעסקתו על ידי חברת הסיעוד החל מיום 01.01.2016.
 • ביום 01.01.2018 החליט המטופל לעבור מגמלה בעין לגמלה בכסף, ולהיות מעסיקו היחיד של העובד.
 • ביום 31.05.2018 פיטר המטופל את העובד מעבודתו.
 • חובותיה של חברת הסיעוד בעת המעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף ביום 01.01.2018:
  • במועד זה תשלים חברת הסיעוד את חלקה עבור כל הזכויות המגיעות לעובד שפוטר.
  • חובות אלה כוללות: השלמה לפיצויי פיטורים מלאים (עד לסכום של שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה), השלמה לרכיב הפנסיוני (אם החברה לא הפרישה כדין תגמולים) ובמידת הצורך תשלום עבור פדיון חופשה ופדיון הבראה. למידע נוסף ראו "דוגמאות למעלה".
  • המטופל לא ישלם לעובד דבר במועד זה.
 • חובותיו של המטופל בעת פיטורי העובד ביום 31.05.2018:
  • עבור התקופה שבין יום 01.01.2016 ועד ליום 01.01.2018 ישלים המטופל, בהתאם לחלקו, את ההפרשות לביטוח הפנסיוני (אם לא הפריש כדין תגמולים עבור תקופה זו) ואת ההפרשות לרכיב הפיצויים (עד לגובה של 8.33% מחלקו של המטופל בשכר החודשי לכל חודש עבודה בתקופה זו), וישלם, במידת הצורך, את חלקו בפדיון ימי החופשה וההבראה עבור תקופה זו.
  • עבור התקופה שמיום 01.01.2018 ועד ליום 31.05.2018 ישלים המטופל את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני ורכיב הפיצויים (עד לסכום של 8.33% מהשכר החודשי האחרון של העובד לכל חודש עבודה) וישלם לעובד, במידת הצורך, פדיון חופשה והבראה עבור תקופה זו.
 • חשוב להדגיש: בעת המעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף, על חברת הסיעוד לשלם לעובד את כל זכויותיו הנובעות מסיום יחסי העבודה בין הצדדים כגון: השלמות לקרן הפנסיה והפיצויים, פדיון חופשה, פדיון ימי חג ודמי הבראה. אם החברה מפרה את חובתה, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה. למידע נוסף ראו הגשת תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על המטופל המעסיק עובד זר במקביל עם חברת הסיעוד, מוטלת האחריות לשאת בתשלומים הקשורים להעסקת העובד, בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו. אסור לו להתחשב בסכומים שמשלמת חברת הסיעוד לעובד.
 • ישנן חברות סיעוד המשלמות לעובד הזר בפועל את כל עלות העסקה של העובד וגובות מהמטופל, מדי חודש, את חלקו היחסי בעלות העסקה של העובד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים