הקדמה:

מי שאין לו כל הכנסה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה. מי שיש לו הכנסה הנמוכה מהסכומים שנקבעו (כולל הכנסה מקצבאות), זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חלקית ("השלמת הכנסה")
סכומי הגמלה נעים בין 1,409 ש"ח ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,480 ש"ח להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות (נכון ל- 2021)
מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות (ראו בפורטל הבטחת הכנסה)
ניתן לבדוק את הזכאות על פי הנתונים האישיים במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלה להבטחת הכנסה משולמת על-פי חוק הבטחת הכנסה לתושבי ישראל שאין באפשרותם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה, בהתאם לתנאי הזכאות.

דוגמה
אם עצמאית (אם יחידה) עם שני ילדים המשתכרת 7,800 ש"ח עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי הוא האחראי על יישום החוק ובדיקת תנאי הזכאות של מבקשי הגמלה, וזאת בשיתוף עם מערכות השירותים החברתיים, כגון: שירות התעסוקה (האחראי על קיום מבחן התעסוקה שהוא תנאי לזכאות לחלק מהזכאים), הלשכה לשירותים חברתיים, האגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית, מרכזי השיקום ושירותי הבריאות והחינוך.

מי זכאי?

שיעורי הגמלה

 • שיעורי הגמלה נקבעים בהתאם לגיל הזכאים והרכב המשפחה.
 • נכון לשנת 2021, סכומי הגמלה נעים בין 1,409 ש"ח ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,480 ש"ח להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות.
 • למי שבן זוגו אינו תושב ישראל, או לבני זוג שאחד מהם מאושפז במימון המדינה, הסוכנות היהודית או הרשות המקומית, יופחתו מסכום הקצבה 660 ש"ח.
 • לטבלאות המפרטות את שיעורי הגמלה בהתאם לנתונים האישיים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים על שיעורי הגמלה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבדוק את הזכאות ואת גובה הגמלה על פי הנתונים האישיים במחשבון שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
דוגמה
 • בני זוג בני 57 ו-58:
  • הם משתכרים יחדיו 3,000 ש"ח לחודש בעבודות במשרה חלקית.
  • גרים בדירה בבעלותם ללא ילדיהם הבוגרים.
  • אין להם חסכונות משמעותיים.
  • יש ברשותם רכב ששוויו המשוער 20,000 ש"ח.
  • הם אינם מקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
  • נכון לשנת 2020, בני הזוג זכאים להשלמת הכנסה בגובה 2,506 ש"ח. לפי מחשבון המוסד לביטוח הלאומי.

תהליך מימוש הזכות

תשלום הגמלה

 • התשלום נעשה ב-12 בחודש עבור החודש הקודם, לחשבון הבנק שנרשם בטופס התביעה.
 • מועד התשלום עשוי להשתנות בחלק מהחודשים לרגל חגים, ראו פרטים מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.
 • הזכאות לתשלום מתחילה מחודש הגשת התביעה (ככלל, אין זכאות לתשלום רטרואקטיבי מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).
 • למחוסרי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה בחודש שלפני הגשת התביעה, למי שנמצאים בהכשרה מקצועית ולמי שעובדים בשכר נמוך, הגמלה תשולם גם עבור החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, אם התקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים משולמת עבור תקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (למי שענו בתקופה זו על תנאי הזכאות).

תשלום רטרואקטיבי למי שהגיעו לגיל פרישה

 • החל מה-08.12.2020, מי שיגישו תביעה לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה אחרי שהגיעו לגיל פרישה ויתברר שהיו זכאים לגמלה לפני החודש שבו הוגשה תביעתם, יהיו זכאים לתשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה (אם באותה תקופה ענו על תנאי הזכאות וכבר היו בגיל הפרישה).
 • הזכאות להנחות ולהטבות נוספות שניתנות למקבלי הבטחת/השלמת הכנסה מגופים ציבוריים שונים לא תחול בתקופת התשלום הרטרואקטיבי, אלא מחודש הגשת התביעה.

תשלום הבטחת הכנסה בעת יציאה לחו"ל

 • אם מקבל הקצבה שהה בחו"ל במשך חודש שלם, הוא אינו זכאי לקצבה באותו החודש.
 • במקרה שמקבל הקצבה שהה בחו"ל רק בחלק מהחודש:
  • אם זו הנסיעה הראשונה שלו לחו"ל במהלך השנה הקלנדרית (כלומר בשנה שמתחילה מ-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר), הוא יהיה זכאי לקצבה גם עבור החודש שבו יצא לחו"ל וגם עבור החודש שבו חזר מחו"ל, ובתנאי שהוא מקיים את כל תנאי הזכאות באותו חודש.
  • אם זו אינה היציאה הראשונה שלו לחו"ל באותה שנה קלנדרית, הוא לא יהיה זכאי לקצבה, הן עבור החודש שבו יצא לחו"ל והן עבור החודש שבו חזר מחו"ל.
  • מאמין מוסלמי שיצא לתקופה של עד 23 ימים כדי לעלות לרגל למכה לצורך מצוות החאג' לראשונה בחייו, יהיה זכאי לקצבה גם אם החסיר ימי התייצבות בגלל נסיעתו לחו"ל.
  • תלמידים בהכשרה מקצועית, מי שמשתתפים בתהליך שיקום ודורשי עבודה בשירות התעסוקה המחסירים ימי השתתפות עקב נסיעה לחו"ל, לא יהיו זכאים לקצבת הבטחת הכנסה עבור כל החודש שבו החסירו את ימי ההשתתפות.
  • מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי שאין אפשרות לקבלו בארץ, או מי שהתלווה לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי כזה, וקיבל אישור ליציאה ממשרד הבריאות, יוסיף לקבל את הקצבה גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל, אך לא יותר מ-6 חודשים.
  • למי שיצא לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר, היציאה לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה השנה, כלומר לא תישלל ממנו הקצבה בחודש שבו הוא שוהה בחו"ל בשל האבל. בנוסף, אם יצא לחו"ל פעם נוספת באותה שנה, תיחשב לו היציאה הנוספת לחו"ל כיציאה ראשונה לחו"ל שאינה שוללת אוטומטית את הקצבה.

בן/בת זוג שמקבל/ת קצבה לזוג ויצא/ה לחו"ל

 • במקרה שבן/בת זוג שיצא/ה לחו"ל לא זכאי/ת לקצבה רק בשל היציאה לחו"ל (למשל בן זוג שזכאי לקצבה ויצא לחו"ל פעם שנייה באותה שנה קלנדרית), הקצבה תשולם רק לבן/בת הזוג שנשאר/ה בארץ בשיעור של יחיד או יחיד עם ילדים בהתאם למקרה.

השפעת הגמלה על מענק עבודה להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שהיו זכאים למענק עבודה וקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 - 2020 תשלומים מוגדלים של גמלת הבטחת הכנסה (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו בהוראת שעה נוספת עד סוף 2020), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • לפרטים נוספים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) - "קצבה מוגדלת להורים עצמאיים".

חשוב לדעת

 • מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות. למידע נוסף ראו בפורטל הבטחת הכנסה.
 • מהגמלה מנוכים דמי ביטוח בריאות מינימליים.
 • מקבל גמלת הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה ומשולמת לו קצבת זיקנה/שאירים, יקבל גמלת הבטחת הכנסה חלקית (השלמת הכנסה).
 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על זכאות לקצבה או על אופן תשלום הקצבה (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת) בתוך 30 יום ממועד השינוי.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים החשודים בקבלת גמלה במרמה, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים במקרים אלה ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
 • מקבלי הגמלה חייבים להודיע על כל יציאה לחו"ל.

פסקי דין


חקיקה ונהלים