הקדמה:

תושבי ישראל שאין להם כל הכנסה זכאים לקבל, בהתאם לתנאים שיפורטו, גמלת הבטחת הכנסה
מי שיש להם הכנסות הנמוכות מהסכום הקבוע בחוק, זכאים לגמלת הבטחת הכנסה חלקית- השלמת הכנסה
לחישוב הזכאות על פי הנתונים האישיים, הכנסו למחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומיגמלת הבטחת הכנסה משולמת לכל אדם ומשפחה בישראל שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת למחיה.

 • גמלה מלאה משולמת למי שאין להם באופן זמני או קבוע הכנסה מעבודה (חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים) והם אינם מקבלים תשלומים על-פי זכאות אחרת (לא כולל את הקצבאות והסכומים שאינם נלקחים בחשבון ומפורטים בהמשך).
 • גמלה חלקית ("השלמת הכנסה") משולמת למי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (קצבאות נכסים או פקדונות) נמוכה מרמת ההכנסה הקבועה בחוק.
דוגמה
אם עצמאית (אם יחידה) עם שני ילדים המשתכרת 7,800 ₪ עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה.

מי זכאי?

 • להבטחת הכנסה זכאים יחידים או בני זוג העומדים בכל התנאים הבאים:
 1. תושבות - יש להיות תושבי ישראל.
 2. גיל - יש להיות בגיל 20 ומעלה (למעט במקרים מסוימים).
 3. התייצבות בשירות התעסוקה - יש להתייצב בשירות התעסוקה (למעט במקרים אלה).
 4. הכנסות ונכסים - יש לעמוד בתנאים הקשורים לגובה ההכנסות ולבעלות על נכסים.

1. תושבות

טיפ
עולים עשויים לקבל סיוע כלכלי (הבטחת קיום) ממשרד הקליטה במחצית השנייה של שנתם הראשונה בארץ (לאחר סיום קבלת "סל קליטה").
 • הסיוע ניתן לעולות בהיריון, לעולים חולים/מאושפזים, למי שמטפלים בבן משפחה חולה, למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולעולים עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו "סיוע כלכלי" בפורטל עולים.

2. גיל

 • הבטחת הכנסה משולמת לזכאים החל מגיל 20 שנים, למעט במקרים הבאים:
  • ניתן לקבל הבטחת הכנסה מגיל 18 בנסיבות מיוחדות של מחלה, היריון, גמילה מסמים ואלכוהול, לימודים באולפן או השתתפות בתוכניות שיקומיות מאושרות.
  • ילד ללא הורים וכן הורה המחזיק ילד זכאים לקצבה בכל גיל.
  • קטינה (מי שטרם מלאו לה 18 שנים) שהרתה עשויה להיות זכאית לקצבה החל מהשבוע ה-13 להיריון, אם היא עונה על שאר תנאי הזכאות, אינה שוהה במוסד במימון המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת, ומתקיים לגביה אחד מאלה:
   • היא לא גרה עם הוריה
   • הוריה מקבלים הבטחת הכנסה
   • היא גרה עם הורה אחד שמקבל הבטחת הכנסה

3. התייצבות בשירות התעסוקה

מחוסרי עבודה

 • מי שרשומים בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה להם עבודה התואמת את מצב בריאותם וכושרם הגופני, או הפנתה אותם לאבחון ולשיקום מקצועי.
 • מחוסרי עבודה שסירבו לקבל עבודה שהוצעה להם, או סירבו לשתף פעולה, אינם זכאים לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים.
 • מי שמקבלים דמי אבטלה הנמוכים מסכום גמלת הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להשלמת הכנסה:
  • לשם כך עליהם להתייצב בשירות התעסוקה בסוג תביעה "משותף", בחודש שבו הוגדרה תביעתם כ"משותף" וחודש מלא לאחריו.
  • תחילה הם יחויבו לקבל עבודה מתאימה על פי כללי התביעה לדמי אבטלה, ולאחר מכן יחויבו לקבל כל עבודה התואמת את מצבם הבריאותי והגופני (על פי כללי התביעה להשלמת הכנסה).

עובדים בשכר נמוך

 • שכירים שהכנסתם מעבודה נמוכה מהסכום שנקבע בטבלה לפי נתוניהם האישיים.
 • במקרים מסוימים יינתן פטור מההתייצבות בהתאם להיקף המשרה של העובדים (ראו פרטים נוספים).
 • עובדים במפעל מוגן זכאים לגמלה אם הם עובדים בהיקף העבודה המקובל באותו מפעל.

לומדים בהכשרה מקצועית

 • מי שנמצאים בהכשרה מקצועית:
  • שירות התעסוקה הפנה אותם להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום ובמשך 12 חודשים לכל היותר.
  • הם משתתפיםבלימודים באופן סדיר.

הורים עצמאיים שלומדים

 • הורים עצמאיים (יחידים) עשויים להיות זכאים להבטחת הכנסה גם אם הם לומדים במוסד ללימודים על תיכוניים או להשכלה גבוהה (לא כולל לימודי תואר שני או שלישי), בתנאי שקיבלו קצבה עבור 16 חודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לחודש תחילת הלימודים.
 • למי שעונים על תנאים אלה (בנוסף לשאר תנאי הזכאות), הקצבה תשולם עבור 36 חודשים.
 • מי שמתייצבים בלשכת התעסוקה כדי לקבל הבטחת הכנסה ומעוניינים ללמוד צריכים להמשיך להתייצב ולקבל אישור מהלשכה שאין לה עבודה להציע להם.
 • מי שעובדים ומקבלים השלמת הכנסה צריכים לקבל אישור מהלשכה שאין לה עבודה חלופית או נוספת להציע להם.
 • הורים עצמאיים שלומדים 36 שעות שבועיות או לומדים ועובדים 36 שעות שבועיות פטורים מההתייצבות בלשכת התעסוקה, בכפוף לאישור ממוסד הלימודים.

עצמאים או בעלי עסק

 • עובדים עצמאים עם הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים, בהתאם למקרה.
 • כמו כן, מי שפותחים עסק ומקבלים ליווי מקצועי עשויים להיות פטורים מההתייצבות בשנה הראשונה (ראו פרטים נוספים).
טיפ
ניתן לבצע רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט) ולהתייצב בלשכה בתוך 15 ימים ממועד הרישום. ימי ההתייצבות ייספרו רטרואקטיבית ממועד הרישום הראשוני באינטרנט.

4. הכנסות ונכסים

 • גובה ההכנסות: להבטחת הכנסה זכאים מי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה מסכום הגמלה המירבי שנקבע בהתאם לגילם ולמצבם המשפחתי.
  • לשיעורי הגמלה ולסכומי ההכנסה שאפשר להרוויח מעבודה בהתאם לנתונים האישיים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • בתקופה שבין 01.01.2022 ל-31.12.2022 דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה, בתנאי שלא תיפגע מכך הזכאות לגמלה.
 • סכומים שלא יילקחו בחשבון:
 • למי שמשלמים על-פי פסק דין מזונות לאישה או לילדים שלא גרים עמם ינוכה סכום המזונות מסכום הכנסותיהם. הסכום שינוכה לא יעלה על סכום הבטחת/השלמת ההכנסה שמגיעה להם לפי הרכב המשפחה.
 • אם יש במשפחה ילד (בהתאם להגדרה) בעל רכב שיש לו הכנסות מעבודה, יופחת מהקצבה סכום מסוים בגלל הרכב (כמפורט בהמשך), אך לא יופחת ממנה כל סכום על הכנסותיו מהעבודה.
 • בעלות על רכב:
  • בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב ששוויו לא עולה על 42,366 ₪ לא מונעים את הזכאות להבטחת הכנסה.
  • החל מ-01.01.2022 הזכאות לא תישלל בכל אחד מהמקרים הבאים, גם אם שווי הרכב מעל 42,366 ₪ ועד 60,000 ₪:
   1. למי שהגיעו לגיל פרישה
   2. למקבלי קצבת שאירים
   3. למקבלי קצבת תלויים בנפגע עבודה
  • מהקצבה ינוכה סכום מסוים שמחושב על פי שווי הרכב ומצבם התעסוקתי של מקבלי הקצבה.
  • במקרים מסוימים גם בעלות על רכב בשווי שעולה על הסכומים שצוינו לא שוללת את הזכאות לקצבה.
  • למידע נוסף ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
 • בעלות על נכסים (פיננסיים ונדל"ן):
  • סכום ההכנסה מנכסים פיננסיים (חסכונות, פק"מ וכו'), מחושב לצורך קביעת הזכאות לגמלה על פי שיעור הריבית במשק, המצב המשפחתי, מספר הילדים והגיל של מבקשי הגמלה.
  • סכום ההכנסה מנכס נדל"ן ייקבע בהתאם לשוויו כפי שייקבע על ידי שמאי מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי וכן בהתאם למצב המשפחתי, מספר הילדים והגיל של מבקשי הגמלה.
  • למי שמשכירים את דירתם ושוכרים דירה אחרת למגוריהם לא תילקח בחשבון הכנסה מהשכרת דירתם שלא עולה על סכום דמי השכירות שהם משלמים (החל מ-01.01.2019).
  • לפרטים נוספים ראו חישוב נכסים באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה להם, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם לצורך קביעת הזכאות להבטחת הכנסה (למידע נוסף).

מי לא זכאי?

 • לא זכאים להבטחת הכנסה:
  • מי שנמצאים במוסד וכל החזקתם על חשבון האוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  • מי שמשרתים בשירות חובה בצה"ל ובני זוגם.
  • חברי קיבוץ או מושב שיתופי ובני זוגם.
  • תלמידים וסטודנטים שלומדים במוסד להשכלה גבוהה או ללימודים על תיכוניים, בישיבה, במוסד תורני או במוסד להכשרת כוהני דת, לא כולל:

זכאות לנשים במקלט לנשים נפגעות אלימות

 • החל מ-01.06.2017 תושבות ישראל (כולל תושבות ארעיות) שצפויות לשהות במקלט לנשים נפגעות אלימות מעל 30 ימים זכאיות להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, גם אם לא היו זכאיות לגמלה לפני כניסתן למקלט.
  • ניתן להגיש את התביעה לגמלה אחרי 25 ימי שהייה במקלט, ולקבל סיוע בהגשת התביעה מצוות המקלט.
  • הזכאות לגמלה תיבחן מהחודש שבו התקבל טופס התביעה בסניף המוסד לביטוח הלאומי, בתנאי שבחודש זה מלאו 30 ימים לשהותה של האישה במקלט.
 • מי שקיבלה גמלת הבטחת הכנסה בחודש שקדם לכניסתה למקלט, תהיה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה בזמן שהותה במקלט גם אם שהתה בו פחות מחודש.
 • למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי וזרוע העבודה.

זכאות לגמלה בנפרד מבן/בת הזוג

 • במקרים הבאים תיבדק זכאות לקבלת גמלה בנפרד מבן/בת הזוג:
  • בן/בת הזוג נמצא/ת במאסר או במעצר יותר מ-30 יום.
  • בני הזוג אינם חיים תחת קורת גג אחת, ובן/בת הזוג לא מכלכל/ת את התובע/ת לפחות 30 יום רצופים. יש לתבוע מבן/בת הזוג מזונות בבית דין, אלא אם כן מדובר בנכים שקצבת הנכות היא הכנסתם היחידה, או אם בני הזוג אינם חיים יחד מעל 12 חודשים.
  • בני הזוג אינם מנהלים משק בית משותף, בן הזוג אינו מכלכל את התובע/ת והוא חוייב במזונות על-פי פסק דין.
  • בן הזוג אינו מכלכל את התובע/ת ולא מוגשת נגדו תביעה למזונות, מחשש לפגיעה גופנית.

חשוב לדעת

 • מי שעונים גם על תנאי הזכאות של קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי יכולים לבדוק אם ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל, באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • אסירים משוחררים ששהו בכלא יותר מחצי שנה, זכאים לגמלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים. לפרטים ראו הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים.
 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שעשויי להשפיע על הזכאות לקצבה או על אופן תשלום הקצבה (לדוגמה: שינוי בהכנסות, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת) בתוך 30 יום ממועד השינוי.

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים