עובדים זרים בענף הסיעוד המועסקים בבית המטופל, זכאים לאותם תנאי העבודה שזכאים להם עובדים ישראלים על פי החוק
יחד עם זאת, עובדים אלה אינם זכאים לגמול עבור העסקה בשעות נוספות והמנוחה השבועית שלהם היא 25 שעות בלבד
בנוסף, מעסיקי עובדים זרים מחויבים לחתום עם העובד לפני תחילת ההעסקה על הסכם עבודה בשפתו ולדאוג לעובדיהם למגורים הולמים ולביטוח רפואי
במקרה של העסקת העובד על ידי המטופל במקביל להעסקתו על ידי חברת הסיעוד , כל אחד מהמעסיקים נושא בתשלומים הקשורים להעסקת העובד בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו
למידע נוסף ראו זכויות עובדים זרים באתר משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים


שימו לב
ערך זה עוסק בתנאי העבודה של עובדים זרים המועסקים בסיעוד בבית המטופל. למידע אודות תנאי העבודה של עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד ראו תנאי העסקה של עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד.

עובדים זרים בענף הסיעוד זכאים לאותם תנאי העבודה שזכאים להם עובדים ישראלים על פי החוק, לרבות הפרשות עבור ביטוח פנסיוני.

מי זכאי?

 • עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד בבית המטופל.

הסכם עבודה

 • בהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 , מעסיקו של עובד זר חייב להתקשר איתו בהסכם בכתב בשפה העברית ובשפה שהעובד הזר מבין, הכולל את כל הפרטים בעניין תנאי ההעסקה, כמפורט בערך חוזה עבודה לעובד זר.
 • רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוסח של חוזה עבודה עם עובד זר בסיעוד המועסק בית המטופל. החוזה מעגן זכויות קוגנטיות בסיסיות והוראותיו תואמו עם משרד העבודה והרווחה .
  • אם העובדים הזרים מועסקים בבית המטופל במסגרת הסכמים בילטראליים, נוסח הסכם זה מחייב. בכל מקרה אחר, רצוי להשתמש בנוסח החוזה המצורף או בדוגמת חוזה עבודה שסופק ע"י הלשכות הפרטיות באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים.

מועד תשלום השכר ואופן תשלומו

 • על המעסיק לשלם לעובד את השכר החודשי עד ל-9 בכל חודש, עבור החודש הקודם.
 • לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על המעסיק לשלם את שכרם של העובדים הזרים לחשבון בנק בישראל בו אין לצד ג', לבד מהעובדים, זכויות או ייפוי כוח.למידע נוסף ראו אוגדן זכויות וחובות למטופלים ולעובדים זרים בענף הסיעוד, עמ' 14.
 • המעסיק רשאי בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.
 • העובד רשאי להעביר את שכרו, לאחר שהופקד בחשבון בנק כאמור, למדינתו בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.

מרכיבי שכר

שכר מינימום

 • שכרו של העובד לא יפחת מ שכר מינימום, העומד כיום על 5,571.75 ₪ לחודש למשרה מלאה, לפני ניכויים שהמעסיק רשאי או חייב לנכות על-פי החוק.
 • שכר המינימום אינו כולל תוספות קבועות בחוק כגון: הוצאות נסיעה או דמי הבראה. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר הבסיס (שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום).
 • אין חובה לשלם לעובד "דמי כיס" שבועיים, אלא אם הוסכם על כך בחוזה העבודה בין הצדדים. אם המעסיק שילם דמי כיס לעובד, דמי כיס אלה מהווים חלק מהשכר החודשי של העובד, מעין מקדמה שהמעסיק משלם לעובד על חשבון השכר החודשי.

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית

 • עובדים זרים בסיעוד המועסקים בבית המטופל, זכאים למנוחה שבועית של 25 שעות.
 • המנוחה השבועית כוללת את אחד מהימים: שישי, שבת או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית שלו.
 • על המעסיק לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה העובד יכול לשהות, בהתאם לרצונו, בבית המטופל או מחוצה לו.
 • יש להדגיש מראש בפני המטפל הסיעודי כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל, וכי המעסיק או אדם מטעמו אינו רשאי לדרוש זאת ממנו, גם אם המטפל הסיעודי בחר לשהות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל.
 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך המנוחה השבועית, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו במהלך המנוחה השבועית, וזאת בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
  • עובד המשתכר שכר מינימום (5,571.75 ₪ לחודש) זכאי לתוספת בסך 380.22 ₪ עבור יום עבודה במנוחה השבועית .
 • למידע נוסף ראו: מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד.

תשלום עבור ימי חג

 • עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או חגי ישראל, לפי בחירתם, שבהם הם נעדרים מעבודתם. לפירוט ימי החג כל פי הדתות השונות ראו:
 • אורך יום החג של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל הנו 25 שעות.
 • ככלל, על המעסיק לאפשר לעובד להיעדר מעבודתו ביום חג, מבלי לנכות את יום ההיעדרות משכרו החודשי של העובד.
 • אם החג נפל ביום המנוחה השבועי של העובד-העובד אינו זכאי לתשלום עבור יום החג.
 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו במהלך החג, וזאת בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
 • עובד המשתכר שכר מינימום (5,571.75 ₪ לחודש) זכאי לתוספת בסך 380.22 ₪ עבור יום עבודה בחג.
 • למידע נוסף ראו: תשלום עבור ימי חג לעובד זר בסיעוד וכן תשלום בגין עבודה בימי חג – עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים.

חופשה שנתית

 • עובד זר זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בדומה לעובד ישראלי.
 • מספר ימי החופשה שעובד זכאי להם נקבע בהתאם למספר קריטריונים (כגון: ותק, מספר ימי העבודה בשנה וכו').
 • מועדי החופשה נקבעים על ידי המעסיק, אך עליו להתחשב בבקשותיו של העובד ולנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. יחד עם זאת, רשאי העובד בהודעה של 30 יום מראש, לקחת יום אחד של חופשה (מתוך ימי החופשה הצבורים לזכותו) במועד שיבחר ויום חופשה אחד נוסף במועד הקבוע ברשימת ימי חופשה לבחירה, וזאת מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתו לחופשה במועדים אלה.
 • להסבר על אופן חישוב מספר הימים שלהם זכאי כל עובד, ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • פדיון חופשה- ככלל, הדין הוא שעל המעסיק לדאוג לכך שהעובד יצא לחופשה בפועל ואסור למעסיק לפדות לעובד את החופשה בכסף בסיום שנה קלנדרית, אלא רק בתום יחסי העבודה. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול. למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית וכן הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה, רשות האוכלוסין וההגירה.
 • מטופלים סיעודיים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים בסיעוד אשר העובד הקבוע המועסק אצלם יצא לחופשה שנתית בחו"ל באמצעות "אשרת כניסה חוזרת" לתקופה של 21 יום לפחות, רשאים לפנות לאחת הלשכות המורשות בבקשה לקבל עובד זר זמני במקומו. למידע נוסף ראו העסקה זמנית של עובד זר בסיעוד כשהעובד הקבוע יצא לחופשה בחו"ל.

דמי מחלה

 • עובד זכאי ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש שעבד (עד 18 ימים בשנה), וזאת על סמך מכתב מרופא. ניתן לצבור בסה"כ עד 90 ימי מחלה.
 • תשלום דמי מחלה:
  • בהתאם לחוק דמי מחלה, עבור יום המחלה הראשון אין זכאות לתשלום.
  • עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות העובד זכאי לקבל מהמעסיק 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
  • עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
דוגמה
עובד זר חלה בשפעת והרופא רשם לו תעודת מחלה עבור 5 ימים.
 • עבור היום הראשון למחלתו, המעסיק לא נדרש לשלם לעובד כל שכר.
 • ביום השני וביום השלישי המעסיק שילם 50% משכר העובד ליום עבודה.
 • בימים הרביעי והחמישי העובד קיבל שכר מלא.

דמי הבראה

 • עובד שסיים שנת עבודה אחת, זכאי לתשלום דמי הבראה מדי שנה.
 • גובה דמי ההבראה הנם מכפלה של ערך יום ההבראה (418 ₪ ) כפול מספר הימים, בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה:
  • עבור השנה הראשונה במקום העבודה - 5 ימים
  • עבור השנה השנייה והשלישית במקום העבודה - 6 ימים
  • עבור השנה הרביעית ועד העשירית במקום העבודה - 7 ימים.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה.

החזר הוצאות נסיעה

 • על מעסיק חלה חובה לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה עד למקסימום של 22.60 ₪ עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה ציבורית, כדי להגיע למקום עבודתו או לחזור ממנו.
 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיס נסיעה או עלות כרטיס "חופשי חודשי", הנמוך בניהם, ובלבד שעלות הנסיעה אינה עולה על המקסימום הקבוע בחוק.
 • אם העובד גר בביתו של המעסיק, אין צורך לשלם לו הוצאות נסיעה. אולם כשהעובד יוצא למנוחה השבועית, על המעסיק חלה חובה לשלם לעובד דמי נסיעה עד למקסימום הקבוע בחוק.

ימי אבל

 • עובדים זרים זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.
 • התשלום ניתן עבור מספר ימי האבל המקובלים בתוך העדה שאליה משתייך העובד, ולכל היותר 7 ימים.
שימו לב
עובדים זרים בענף סיעוד, המועסקים בבית המטופל, אינם זכאים לתשלום גמול עבור שעות נוספות. למידע נוסף ראו עובדים זרים בענף סיעוד אינם זכאים לתשלום גמול עבור שעות נוספות.

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחויבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה, והפרשות לביטוח פנסיוני וכן השתתפות בהוצאות מגורים ביטוח רפואי.
  • ניכויים עבור מס הכנסה - המעסיק ינכה משכר העובד מס הכנסה על סמך גובה שכרו של העובד ותוך התחשבות בזיכויים שלהם זכאי העובד (כגון נקודות זיכוי ממס הכנסה וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
  • ניכויים עבור ביטוח רפואי -רשאי המעסיק לנכות סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ- 154.29 ₪ לחודש, נכון לינואר 2023. (בשנת 2022 הסכום המקסימלי עמד על 146.55 ₪ לחודש).
  • ניכויים עבור עבור מגורים הולמים ותנאים נלווים- רשאי המעסיק לנכות את הסכומים במפורטים בערך ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר.
  • ניכויים עבור ביטוח פנסיוני -מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני (6% מהשכר החל מינואר 2017), בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.
 • בנוסף רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד סכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה וסך כל הניכויים משכר העובד אינם עולים על 25% משכר העובד.
  • אגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה)- תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי של העובד הזר המקושר למספר דרכון המוכר ע"י רשות האוכלוסין וההגירה. במקרים בהם העובד אינו מחזיק בכרטיס אשראי כאמור, רשאים הצדדים (העובד והמעסיק ) להסכים שהמעסיק ישלם את האגרה עבור העובד, ויגבה חזרה את סכום האגרה משכר העובד.
 • לפרטים נוספים ראו ניכויים מותרים משכר עובד זר.
שימו לב

הפרשות לביטוח פנסיוני

ביטוח רפואי

 • המעסיק מחויב לדאוג לביטוח רפואי לעובד, אצל מבטח בעל רישיון בתוקף, עבור כל תקופת עבודתו.
 • על פוליסת הביטוח לכלול תנאים מסוימים הקבועים בחוק. למידע נוסף ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • על המעסיק למסור לעובד העתק של פוליסת הביטוח, כתוב בשפה שהעובד הזר מבין.
 • לפרטים נוספים ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים.

מגורים הולמים

 • על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו. לפרטים נוספים ראו מגורים הולמים לעובד זר.

סיום יחסי עבודה

שימוע

 • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו, שבו יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו, ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו.
 • למידע נוסף ראו שימוע לפני פיטורים.

הודעה מוקדמת לפיטורים

 • מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת, שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • עובד זר שמעבידו נפטר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת (תשלום בשווי השכר שהיה מקבל אילו קיבל הודעה מוקדמת והיה עובד במהלכה).

הודעה מוקדמת להתפטרות

 • עובד זר בסיעוד שהועסק בבית המטופל , נדרש לתת הודעה מוקדמת ארוכה יותר לפני התפטרותו, בהתאם לתקופת עבודתו אצל המטופל:
  • אם העובד הועסק בין 7 ימים ל- 3 חודשים, עליו לתת הודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות.
  • אם העובד הועסק בין 3 ל- 6 חודשים עליו לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים לפחות.
  • אם העובד הועסק בין 6 חודשים לשנה עליו לתת הודעה מוקדמת של 21 ימים לפחות.
  • אם העובד הועסק מעל שנה עליו לתת הודעה מוקדמת של חודש לפחות.
 • אי מתן הודעה או עזיבת מקום העבודה לפני סיום תקופת ההודעה עלולים להביא להרחקתו של העובד מישראל.

מגורים הולמים עד 7 ימים לאחר סיום העבודה

 • מעסיק מחויב לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.
 • אם העובד מתגורר בבית המטופל, על המעסיק לאפשר לעובד להמשיך ולהתגורר בביתו למשך 7 ימים נוספים לאחר סיום יחסי העבודה, או לספק לו עבור תקופה זו מקום מגורים הולם אחר.

פדיון חופשה

 • עובד אשר בסיום יחסי העבודה נשארו לזכותו ימי חופשה שהוא לא ניצל, זכאי לפדות בכסף את ייתרת מי ימי החופשה שנצברו לזכותו בשנה הקלנדרית שבה סיים את עבודתו, בצירוף הימים שלא נוצלו ב-3 השנים הקלנדריות הקודמות.
 • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

פדיון דמי מהבראה

 • אם העובד לא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת העסקה או חלקה, על המעסיק לשלם לו את דמי ההבראה במועד תשלום השכר האחרון.

פיצויי פיטורים ותגמולים לפנסיה

 • עובד שפוטר ועבד מעל שנה באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים , בשיעור של שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה, או בשל פשיטת רגל של מעבידו, זכאי לפיצויי פיטורים מלאים. לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים.
 • עובד שהועסק בביתו של המטופל, והמטופל לא הפקיד עבורו בקופת גמל כספים לביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה, זכאי בסיום יחסי העבודה לכספי הפיצויים והתגמולים שעל המעסיק היה להפקיד עבורו לפי צו ההרחבה, גם אם הוא פוטר וגם אם הוא התפטר.
 • אם העובד פוטר (או התפטר [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר| בנסיבות המזכות אותו במלוא פיצויי הפיטורים), על המעסיק להשלים לעובד את הפיצויים ולשלם לעובד את מלוא פיצויי הפיטורים (שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה).
 • אם עובד הועסק ע"י חברות סיעוד או מוסד סיעודי אשר הפקידו עבורו ספים עבור ביטוח פנסיוני בקופת הפיקדון, העובד יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון רק במועד יציאתו לארץ. אם העובד פוטר (או התפטר בנסיבות המזכות אותו במלוא פיצויי הפיטורים) וחברת הסיעוד או המוסד הסיעודי לא הפקידו עבורו את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר), זכאי העובד לתשלום עבור השלמת פיצויי פיטורים עד לגובה הפיצויים המלא.
 • למידע מורחב על זכויות עובד זר בסיעוד בשלב סיום יחסי עבודה ראו:

הפרת זכויות העובד

 • אם המעסיק הפר את זכויות העובד לפי החוק או הסכם העבודה, רשאי העובד להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה :
  • בטלפון: 074-7696161 או 074-7696235
  • בדוא"ל: .
  • בוואטצ-אפ: 0506-290758.
 • בנוסף ,רשאי העובד להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום פיצוי בשל הפרת זכויותיו. למידע נוסף על הגשת תביעה לבית הדין לעבודה ראו כאן.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא שילם לעובד שכר מינימום, או שניכה משכרו של העובד סכומים מעבר למותר, או שלא קיים את חובותיו כמתחייב מחוזה עבודה (מגורים הולמים, ביטוח רפואי, מסירת תלוש השכר או הגשת הודעה מוקדמת בדבר פיטורים), עובר על החוק וצפוי לקנס מינהלי.
 • במקרים של עבירות חמורות, יוגש כתב אישום נגד המעסיק.
 • אם העובד הגיש תלונה על הפרת אחת מזכויותיו, אין לפגוע בשכרו או בתנאי עבודתו, ואין לפטרו או לפגוע בתנאי עבודתו.
 • עובד זר המועסק בסיעוד באמצעות חברת סיעוד אצל מטופל שאושרה לו גמלת סיעוד, זכאי לקבל את תנאי השכר באופן יחסי מכל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד מחד והמטופל מאידך). היקף המשרה המשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי. המטופל אחראי לתנאי השכר עבור יתרת השעות המשלימות למשרה מלאה. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • כשעובד נדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, זמן המעבר בין המטופלים ייחשב כזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, בתנאי שמדובר בזמן קצר אשר אינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים. למידע נוסף ראו: עובד סיעוד זכאי לשכר עבור זמן הנסיעה בין מטופל למטופל, בתנאי שזמן זה קצר ואינו מאפשר לו להתפנות לענייניו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים